Siirry suoraan sisältöön

Hela stadsorganisationen stöder äldre personers rörlighet

För Helsingfors stad innebär äldre stadsbors välbefinnande ett mycket systematiskt arbete och konkreta mål.

Senioas mobilisering och rörlighet anses vara så viktiga att ämnet har tagits upp som en del av årets budget.rernas mobilisering och rörlighet anses vara så viktiga att ämnet har tagits upp som en del av årets budget.

Avancemanget i arbetet följs noga.

Hur har arbetet lyckats fram till hösten, Minna Paajanen, projektchef för motions- och rörlighetsprogrammet?

– De 17 pågående åtgärderna har framskridit mycket bra, säger Paajanen.

Alla 17 konkreta punkter listas i slutet av artikeln.

Med andra ord finns det många bra praktiska exempel, men låt oss börja med kampanjen Låt vardagen aktivera dig som startade i maj 2021. Som namnet antyder uppmuntrar den äldre personer och deras nära att röra sig i vardagen, till exempel med hjälp av instruktioner för gympa i hemmet. Kampanjens material och tips kan fortfarande användas på adressen www.helsinkiliikkuu.fi/sv/.

Man kan göra mycket på distans

Under coronatiden tog stadens fjärrtjänster för rörlighet och kultur ett stort steg framåt. Helsingforskanalen har nu 40 videor med seniorgympa, och förutom styrketräning inkluderar de även kroppsunderhåll och balansövningar.

Projektplanerare Mari Kauppinen säger att staden för närvarande utreder hurdana fjärrtjänster man under coronatiden har hunnit starta. Samtidigt gås igenom vem fjärrtjänsterna riktar sig till och på vilka plattformar de erbjuds.

– Vårt mål är också att ta reda på vilka fjärrtjänster som fungerar särskilt bra och vilka som inte gör det. Därefter kan vi bygga de bästa verksamhetsmodellerna för all vår fjärrverksamhet, säger Kauppinen.

Utredningen beräknas vara klar under hösten.

Vid sammanställning av utredningen har Kauppinen noterat att till exempel allsångsevenemang har fått bra respons och fungerat bra.

Bra respons hålls i minnet när man under hösten testar modellen för dagverksamhet på distans som genomförs av flera olika aktörer.

Idén med dagverksamheten på distans är att äldre personer som bor hemma ska kunna använda fjärranslutning för att få sällskap och stimulans för dagen.

Dagverksamheten på distans används inte för att ersätta de befintliga tjänsterna, utan den ska bli en tilläggstjänst utöver de befintliga.

Rörelse och konst tillsammans

De äldre Helsingforsbornas rörlighet och kulturverksamhet främjas med ett anslag som tilldelas olika aktörer.

Under våren beviljade staden 1,4 miljoner euro i understöd till 22 kultur- och konstaktörer och 21 aktörer som stöder rörligheten och mobiliseringen.

Minna Paajanen berättar att många av de projekt som genomförs med understödet kombinerar konst och rörlighet till en slags helhet.

– Man kan välja från teater, cirkus och dans till gåfotboll, distansgympa och karate.

Staden utvecklar guidad motion för äldre personer genom ett omfattande samarbete som omfattar motionstjänsterna, servicecentralerna, arbetarinstitutet och Urheiluhallit Oy.

Ett viktigt mål är att de guidade motionstjänsterna också ska bättre nå de äldre som inte rör sig särskilt mycket.

I mitten av oktober ordnas ett två dagar långt servicetorg Låt vardagen aktivera dig för äldre personer i Kvarnbäcken.

I evenemanget får man information bland annat om tjänsterna för seniorer i östra Helsingfors. På plats kan du också delta i olika mätningar av funktionsförmågan.

Evenemanget ordnas av Helsingfors stad och yrkeshögskolan Metropolia. Det utlovas fler liknande regionala evenemang nästa vår.

Motionsavtal för hela servicekedjan

Målen har framskridit väl även inom social- och hälsovårdssektorn. Specialplanerare Tarja Saarinen är särskilt nöjd med att motionsavtalet systematiskt har överförts till hela servicekedjan.

Motionsavtalet stöder äldre personers vardagsmotion på ett systematiskt sätt. Alla ska ha ett personligt avtal.

– I alla arbetsenheter har man utsett egna ansvarspersoner för motionsavtalen. Det finns drygt 100 av dem i nätverket och nästan lika många av deras närmaste chefer.

En video av mobilitetsavtalet har också producerats för att motivera klienterna, anhöriga och anställda.

Revision av motionsavtalet pågår också i alla tjänster inom social- och hälsovården.

Saarinen nämner även utvecklingen av dagverksamheten på distans som ett bra exempel. Det är betydelsefullt att dess modellering har utförts av ett brett spektrum av experter från olika områden. Med andra ord får de äldre ett brett utbud av tilläggstjänster.

– Pilotprojektet kommer sannolikt att inkludera en dagverksamhetsenhet från varje serviceområde.

Mobiliseringen av äldre personer instrueras mer systematiskt även i Seniorinfo, vars webbplats och rådgivningstjänst har allt bättre förutsättningar för att styra till motionstjänsterna.

Säker och smidig cykling

Det är lättare att utvidga sin levnadskrets utanför närkvarteren när man även cyklar istället för att bara gå.

Stadens mål är att öka cyklingen så att den fungerar oavsett kondition och ålder, året runt. Cykellederna byggs för att vara smidiga, raka och säkra, så att de också lockar äldre personer att cykla.

Cyklingskoordinator Oskari Kaupinmäki säger att effektiverat vinterunderhåll fortsätts och utvidgas ytterligare i staden. Det effektiverade vinterunderhållet omfattar, förutom plogning, halkbekämpning.

– Målet är att mängden effektiverat vinterunderhåll varje år ökar med 20 kilometer.

Kaupinmäki påpekar att finländarna har vissa missuppfattningar om särskilt avvikande omständigheter. Vintermånaderna är ofta grå och ibland hala även i Köpenhamn och Amsterdam, de världsberömda cykelstäderna.

Äldre personer lockas också att cykla en del av sina längre färder. En betydande del av stadens befolkning bor cirka 15 minuter från kollektivtrafikens knutpunkt.

Färden är smidig när man cyklar till knutpunkten och åker den längre sträckan med kollektivtrafiken.

Innerstadens cykelnät växer, liksom bannätverket.

Lätt att hitta den lämpligaste kursen

Under förhösten har utbildningschef Jonna Martikainen fått mycket beröm för hur fint det är att kunna delta i arbetarinstitutets kurser live, på plats. Ännu på våren samlades man endast på distans.

Man kunde omvandla nästan alla idrottskurser till distansundervisning och människor kunde röra sig i hemmet.

– På våren erbjöd vi digitalt stöd utöver stadens egentliga digitala stöd, så att så många som möjligt kunde delta på distans under de stränga coronarestriktionerna.

Det digitala stödet gavs också delvis som närstöd med specialtillstånd.

Martikainen säger att stadens idrottsaktörers samarbete har förtydligat arbetarinstitutets roll som tillhandahållare av motionstjänster.

– Även här har vi redan delvis uppnått målet att sammanföra motionstjänster och göra dem lättillgängliga.

Av arbetarinstitutets 200 idrottskurser är 70 stycken seniorkurser. Martikainen påminner att man inte frågar efter ålder. En 70-årig person i god form kan välja något annat än seniormotion.

Det har varit lättare än tidigare att hitta de kurser som passar bäst för äldre personer, eftersom motionskurserna har fått nivåerna 1–3 som beskriver de färdigheter som krävs för kursen och dess belastningsgrad.

I programmet ingår nu även bland annat utomhusmotion och lagspel.

År efter år har arbetarinstitutets favoritkurser varit seniorgympa, kroppsunderhåll, ökad rörlighet, pilates och cirkelträning samt danskurserna.

– Institutets all verksamhet mobiliserar människor i deras vardag, oavsett om de går på en språkkurs, gitarrkurs eller för att göra smycken, säger Martikainen.

Text: Kirsi Riipinen
Foto: Sakari Röyskö

Helsingfors åtgärder under det innevarande året för att stärka äldre personers välbefinnande och funktionsförmåga genom att förbättra möjligheterna till rörlighet och mobilisering:

 • Utveckla arbetarinstitutets utbud av motionskurser för äldre personer genom att etablera färdighets- och svårighetsnivåerna
 • Förbättra kommunikationen och utbudet av fjärrtjänster för äldre personer.
 • Genomföra en marknadskommunikationskampanj med flera spetsar för att stödja äldre personers rörlighet.
 • Förtydliga arbetsfördelningen mellan stadens sektorer och den tredje och privata sektorn samt öka samarbetet inom rådgivning, klienthandledning och serviceproduktion med anknytning till äldre personers rörlighet och motion.
 • Genomföra en invånarinriktad turné med servicetorg som riktas till olika bostadsområden i Helsingfors, i samarbete med sektorerna.
 • Öka möjligheterna till frivilligverksamhet inom kultur- och fritidstjänster som tillhandahålls av staden, kulturfältet och medborgarsamhället.
 • Producera kundorienterade försök med fjärrtjänster för äldre personer och utvärdera deras tillgänglighet och påverkan.
 • Öka antalet kulturtjänster av intresse för och riktade till äldre personer genom samarbete mellan staden och kulturfältet, med utnyttjande av statens arvspengar som allokerats till staden.
 • Utvidga rekryteringen av ungdomar för att hjälpa äldre personer med ärendehantering och skötsel av hemmet.
 • Förbättra förutsättningarna för gång- och cykeltrafik genom effektiverat vinterunderhåll.
 • Öka antalet bänkar.
 • Upprätta och genomföra ett program för prioritering och genomförande av målnätet för cykeltrafiken i innerstaden och bannätet.
 • Utvidga användningen av motionsavtalet till att omfatta alla tjänster inom sjukhus- och rehabiliteringstjänsterna och tjänsterna inom vård och omsorg (seniorcenter, sjukhus, hemvård, enheten för rehabiliterande bedömningsenhet och klienthandledning samt enheter för gerontologiskt socialt arbete) med användningsgrad på 70 procent som mål.
 • Öka användningen av fjärrtjänster genom att tillhandahålla stödda fjärrgrupper för hemvårdens och servicecentralernas, genom att lansera den geriatriska poliklinikens pilotprojekt med rehabilitering på distans och genom att öka personalens kompetens för att handleda och motivera klienterna till fjärrtjänsten.
 • Verksamheten med digitalt stöd på distans fortsätter och verksamhetsmodellen testas som en del av stödet för elektronisk ärendehantering.
 • Stärka förutsättningarna för webbplatsen för Stadens seniorinfo och dess rådgivningstjänst för att tillhandahålla information och vägledning som uppmuntrar rörlighet, i samarbete mellan många aktörer.