Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors fortsätter den ansvarsfulla ekonomiförvaltningen – förslag om betydande tilläggsanslag för fostran och utbildning

Helsingfors budget för 2023 har upprättats samtidigt som Finland återhämtar sig från den globala pandemin och hela Europa lider av en instabil situation på grund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Energikrisen som blivit aktuell till följd av kriget har en kraftig inverkan även på stadens ekonomi.

Finlands BNP förväntas öka med endast ungefär 1,7 procent i år, och effekterna av kriget förväntas leda till att tillväxten saktas ned till 0,5 procent under 2023. Även i denna situation strävar Helsingfors efter att trygga en ansvarsfull och hållbar tillväxt samt hög kvalitet och stabilitet inom tjänsterna.

De politiska förhandlingarna om Helsingfors stads budgetförslag för 2023 har slutförts. Förhandlingarna genomfördes av de partier som har representation i stadsstyrelsen.

Förslag på ytterligare satsningar till fostran och utbildning, kultur- och fritidstjänsterna och stadens tillväxt

Anslagen till fostrans- och utbildningssektorn utbildning ökar med 68 miljoner euro jämfört med 2022 års nivå, med hela 5,1 procent. Med tilläggsanslaget stärks undervisningens basfinansiering och genomförandet av inklusionsmålen samt förutsättningarna för att säkerställa kvaliteten inom småbarnspedagogiken. Dessutom försöker man möta utmaningarna med tillgången till personal inom småbarnspedagogiken, särskilt i den svenskspråkiga småbarnspedagogiken.

Kultur- och fritidssektorns anslag ökar med 8,8 miljoner euro, det vill säga 4,4 procent, jämfört med 2022. Tilläggsanslagen används bland annat till att öka bibliotekens och kulturen resurser, stärka stadens ungdomsarbete och förbättra underhållet av idrottsanläggningar.

Stadsmiljösektorn anvisas ett tilläggsanslag om 4,3 miljoner euro som kommer i huvudsak att användas på att säkerställa stadsmiljöns underhåll och trygghet samt den basverksamhetens resurser. Dessutom anslås 1 miljon euro till färjetrafiken i Kronberget.

Till stadsstyrelsens disponibla medel anslås ett separat engångsanslag om 5 miljoner euro för att täcka energikostnaderna. Detta anslag kommer att fördelas efter sektorernas behov under 2023.

Dessutom kommer den outnyttjade anslagsreserven om cirka 7 miljoner euro från 2022, som gjordes för att täcka dottersammanslutningarnas extra räntekostnader, att omfördelas för att täcka de tillfälliga kostnaderna för stigande energikostnader hos institut som får understöd av staden.

I anslutning till stadsmiljösektorn planerar Helsingfors att utveckla och sälja mark utanför stadens område i Vermo, Hannusskogen och Alberga.

Satsningarna på personalen stärks

Under 2023 kommer sammanlagt 10 miljoner euro att allokeras till att stärka förmånerna och belöningarna till personalen. I budgetförslaget styrs sammanlagt 7 miljoner euro till löneutvecklingsprogrammet. I löneutvecklingsprogrammet allokeras löneökningar till de yrkesgrupper där staden har svårigheter att få kvalificerad personal. Med höjningarna stärks även lönerna för de kategorier av arbetstagare som har de lägsta lönerna. Höjningsbehoven kommer att kartläggas på bred basis.

Dessutom allokeras 3 miljoner euro till ökning av arbetsreseförmånen för hela personalen baserat på en separat utredning.

Staden säkerställer att hela personalens löneutbetalning fungerar genom att anslå 6 miljoner euro till utveckling av löneutbetalningsprocesserna och -systemet.

Energisituationen påverkar investeringsplanen

Investeringarna i energieffektivitet enligt stadens investeringsplan, 4,5 miljoner euro, utökas med ett engångsanslag om 6 miljoner euro för 2023.

Totalinvesteringarna dimensioneras enligt stadsstrategin till en finansiellt hållbar nivå i ekonomiplanen ur perspektivet för verksamhetens och investeringarnas kassaflöde samt ökningen av lånebeståndet. På kort sikt är prognoserna för investeringarnas kassaflöde förknippade med osäkerheter, eftersom enskilda projekt kan försenas av orsaker som ligger utanför stadens kontroll och för att utvecklingen på intäktssidan alltid är förknippad med osäkerhetsfaktorer. Utfallen för 2021–2022 och svårigheterna med att förutse inkomstbasen och investeringarnas genomförandegrad talar för en kalkylmässigt högre beräknad investeringsnivå under budgeteringsfasen. I budgetberedningen granskas underskottet i investeringar och operativa kassaflöden under 2021 och 2022 samt prognosen för 2023 och man ser till att underskottsregeln förverkligas under fullmäktigeperioden. Under ekonomiplanens år 2023–2025 uppgår stadens investeringar till cirka 2,5 miljarder euro och under en tioårsperiod till sammanlagt 8,5 miljarder euro. Utöver stadens egna investeringar kommer Stadstrafik Ab:s investeringar i kollektivtrafiken i Helsingfors att uppgå till cirka 580 miljoner euro under ekonomiplanens år och till cirka 1,1 miljarder euro under tioårsperioden.

Social-, hälsovårds- och räddningsväsendet kommer i framtiden att finansieras med statliga medel

I och med den nationella social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet har Helsingfors stads budgetprocess delats upp i två separata delar: kommunen Helsingfors och de statligt finansierade social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna. I anslutning till social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet har staden kvar organiseringsansvaret för social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna, medan hela finansieringen till dessa tjänster kommer från staten.

I takt med att finansieringen preciseras under 2023 kommer förutsättningarna för tilldelning av eventuell tilläggsfinansiering för att stärka tjänsterna att bedömas redan under budgetåret 2023.

I linje med stadens strategi kommer staden att fortsätta satsningarna på till exempel psykiatriska tjänster med låg tröskel samt på att minska bostadslösheten och förbättra tillgången till vård vid hälsostationerna. Inga hälsocentralsavgifter kommer att införas under 2023. Dessutom kommer man att genomföra det separata löneutvecklingsprogrammet som sektorn har fastställt och som finansieras med statliga medel till social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna.

Stadsfullmäktige beslutar om budgeten för 2023 i november

Budgetförslaget för 2023 offentliggörs i sin helhet torsdagen den 27 oktober. Enligt tidsplanen behandlar stadsstyrelsen budgetförslaget vid sitt sammanträde måndagen den 31 oktober, varifrån det framskrider till stadsfullmäktige den 16 november. Beslut om budgeten torde fattas vid stadsfullmäktiges sammanträde den 23 november.