Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors stad förbereder sig på energisituationen

För vintersäsongen 2022–2023 förutspås olika störningar i elpriset och tillgången på el. Detta påverkar Helsingfors stads verksamhet och tjänster. De valda energiberedskapsåtgärderna har betydande beroenden över sektorsgränserna och att dessa beroenden beaktas som en helhet är väsentligt för att säkerställa tjänsterna för stadsinvånarna.

Kanslichefen har tillsatt en samordningsgrupp på stadsnivå för att förbereda situationen.

Samordningsgruppens uppgift är att stödja stadens ledning och beslutsfattande i upprätthållandet av en gemensam lägesbild. Gruppen genomför en konsekvensbedömning av olika åtgärder för att hantera störningar i energipriset och avbrott i energiförsörjningen, utarbetar riktlinjer för stadens gemensamma energiåtgärder under hösten 2022 och stöder sektorerna, kansliet och affärsverken i verkställandet av åtgärderna.

Gruppen stärker också stadens gemensamma hantering av de ekonomiska konsekvenserna och främjar en konsekvent kommunikation om helhetsbilden av stadens energiberedskap.

Samordningsgruppens arbete är förberedande och alla nödvändiga beslut fattas separat av den behöriga myndigheten. Gruppen kan höra sakkunniga eller beredningsorgan efter eget gottfinnande och tillsätta undergrupper. Vid behov kan gruppen bjuda in deltagare utanför staden till sina sammanträden.

Mer information:
Kanslichefens beslut