Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors stad stänger Hanaholmens kraftverk nästan två år i förtid – kolförrådet försvinner ur gatubilden

Driften vid Hanaholmens koleldade kraftverk läggs ner senast den 1 april 2023. Beslutet inverkar i betydande grad på stadens och hela Finlands kolavtryck.

”Eldandet med kol vid Hanaholmen upphör två år tidigare än ursprungligen planerat, och det kommer att få betydande positiva effekter för klimatet. Hanaholmens kraftverk är den tredje största industriella utsläppskällan i Finland, och dess andel av vårt lands totala utsläpp är hela två procent. I och med att det är sluteldat med kol minskar stadens totala utsläpp med omkring 20 procent”, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

Beslutet att i förtid stänga Hanaholmen är ekonomiskt lönsamt för stadens energiverk Helen Oy Ab i och med, bland annat, att priset på utsläppsrättigheter stigit. Enligt den ursprungliga planen skulle kraftverket ha stängts i slutet av 2024. Enligt den nya tidtabellen blir kolkraftverket i Hanaholmen reservkraftverk under uppvärmningsperioden 2022-2023, medan det biovärmeverk som byggs i Nordsjö körs igång. Då det är klart stängs Hanaholmens kraftverk för gott.

Energialstringen vid Hanaholmen ersätts till en början med värmepumpar, lagring av värme, biomassa och handel med värme.

”Vi kan lägga ner kraftverket tidigare än planerat tack vare att vi de senaste åren jobbat hårt och investerat stort på produktion av förnybar och utsläppsfri värme och elektricitet. Helen har under hela sin existens varit en föregångare inom nya energilösningar, vilket också detta beslut starkt vittnar om. Helen har kunnandet och viljan att medverka till energistrukturomvandlingen och finna lösningar för att stävja klimatförändringen. En hel miljard euro har reserverats för kolneutrala investeringar, och en tredjedel av investeringsbesluten har redan fattas”, berättar Juha-Pekka Weckström, VD på Helen.

I och med att stängningsbeslutet tidigarelades försvinner kolhögen i Hanaholmen från gatubilden, och området kan så småningom börja tjäna invånarnas behov.

”De områden som nu blir lediga kommer i framtiden att vara en ny knutpunkt i östra innerstaden. Att kraftverksverksamheten och kolhopen försvinner innebär att unika stadsrum och strandområden frigörs för olika slags service och funktioner som bäddar för en upplevelserikare vardag och mångsidigare fritidssysslor. En fin sak med Hanaholmen kommer också att vara områdets närhet till Södervik och Slakteriet, och tillsammans har dessa tre områden en väldig potential att bli ett nytt kluster för urban kultur”, menar borgmästare Vapaavuori.

Kolneutralt Helsingfors 2035

Helsingfors stad och Helen har förbundit sig att bli kolneutrala fram till år 2035. Målet ska nås etappvis.

Beslutet att stänga Hanaholmens kraftverk fattades av Helsingfors stadsfullmäktige redan i december 2015, och då kom förberedelserna igång. Sedan dess har Helens personal och organisation anpassats för förändringarna i energiproduktionen, och det arbetet fortsätter ännu ett tag. Efter att kraftverket stängts och produktionen lagts ner slutar Helen helt använda stenkol senast år 2029, och till dess kommer eldandet med kol att avslutas även vid Sundholmens kraftverk.

Nya och innovativa metoder för att hitta ersättande energilösningar har också tillgripits. Vid tävlingen Helsinki Energy Challenge deltog energikunniga från hela världen i att finna nya sätt att värma upp Helsingfors på hållbara sätt. Syftet med de lösningar som lades fram vid tävlingen är att under de närmaste åren klara sig helt utan förbränningsbaserad energiproduktion i de lösningar som ska ersätta Sundholmens kraftverk.

Foto: Paavo Jantunen