Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors stads bokslut 2021: Ökningen av verksamhetsutgifter och investeringsnivån förblev höga

Enligt Helsingfors stads bokslut för 2021 fortsatte staden med omfattande investeringar för den växande stadens behov. Investeringsutgifterna för 2021 var 890 miljoner euro, vilket var 27 miljoner euro mindre än det jämförbara läget föregående år. Investeringsutgifterna var näst största genom tiderna.

Staden har under de senaste åren investerat i synnerhet i byggprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn, grundberedning av nya bostadsområden samt nybyggande och grundförbättringar av gator och trafikleder.

”Det viktigaste temat i vår stadsstrategi är stadens tillväxt. För att förbättra möjligheterna till Helsingfors framgång är det nödvändigt att satsa på stadens tillväxt. Därför fortsätter Helsingfors att investera modigt”, säger borgmästare Juhana Vartiainen.

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde, som är ett centralt nyckeltal för stadens ekonomi, var 90 miljoner euro negativt till följd av den höga investeringsnivån. På grund av den höga investeringsnivån är stadens utvecklingstrend för verksamhetens och investeringarnas kassaflöde nedgående. Om verksamhetens och investeringarnas kassaflöde är negativt, måste man täcka utgifterna genom att antingen minska de befintliga kassamedlen eller öka låntagningen.

Inkomstfinansieringen av investeringar var 88 procent 2021, medan den motsvarande andelen var 85 procent 2020. Det avviker inte mycket från nivån i de andra största städerna. När man granskar inkomstfinansieringen av investeringar är stadens ekonomiska balans också nedgående, eftersom inkomstfinansieringen inte har förbättrats i samma takt som investeringsnivån har ökat.

Stadens bestånd av låneskulder var 913 miljoner euro i slutet av 2021, medan det var 992 miljoner euro i slutet av 2020.

Bostadsbyggandet fortsatte livligt i Helsingfors även 2021. Målen för antalet bostäder som har börjats bygga och som blivit färdiga överskreds: under 2021 färdigställdes 7 105 bostäder och byggandet av 7 350 bostäder inleddes. I Helsingfors genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning har som produktionsmål fastställts byggande av 7 000 nya bostäder varje år. Från och med 2023 stiger målet till 8 000 bostäder.

Stadens resultat för räkenskapsperioden försämrades från föregående år

Stadens resultat för räkenskapsperioden var 350 miljoner euro, vilket är nästan 150 miljoner euro sämre än föregående år. Resultatet för 2021 var rätt genomsnittligt när man jämför med flera tidigare år, men i förhållande till den förverkligade investeringsnivån är det en aning sämre.

Årsbidraget för 2021 (den inkomstfinansiering som återstår efter att de löpande utgifterna har betalats) var bättre än i budgeten, eftersom skatteinkomsterna överskred budgeten. Årsbidraget var 757 miljoner euro. Antalet skatteinkomster var nästan 200 miljoner större än vad som förutspåddes i budgeten.

”Staden ska med sina skatteinkomster och andra inkomster finansiera inte bara de årliga verksamhetsutgifterna utan också sina årliga investeringar. Det resultat som är överskott enligt resultaträkningen styrs därmed till stadens investeringar”, konstaterar borgmästare Vartiainen.

År 2021 var stadens verksamhetsutgifter 5,0 miljarder euro. Verksamhetsutgifterna överskred budgeten med 219 miljoner euro och ökningen jämfört med föregående år var 7,8 procent. Den motsvarande ökningen 2020 var 3,6 procent. Orsaken till överskridningen av utgifterna var huvudsakligen de direkta kostnader som social- och hälsovårdssektorn drabbades av till följd av coronapandemin. Staten kompenserar delvis dessa kostnader genom att bevilja statsunderstöd som Helsingfors fick sammanlagt 175 miljoner euro. När coronakompensationerna tas i beaktande vad gäller samfundsskatter och statsandelar, balanserades coronavirusets påverkan på stadens ekonomi 2021.

Stadens verksamhetsintäkter för 2021 var 1,5 miljarder euro. Verksamhetsintäkterna ökade från föregående år och överskred även budgeten. Orsaken till överskridningen var huvudsakligen de statsunderstöd som social- och hälsovårdssektorn fick för direkta kostnader och kostnader för hälsosäkerheten vid gränserna till följd av coronapandemin. Stadens sammanlagda totalinkomster, inklusive affärsverken och fonder, var sammanlagt 5,8 miljarder euro 2021.

”Helsingfors ekonomi har skötts långsiktigt och ansvarsfullt, vilket möjliggör att svara på olika utmaningar med tillväxt och smartare resursanvändning. Genom tillväxten stärker vi Helsingfors konkurrenskraft, attraktionskraft och ekonomiska ställning”, säger borgmästare Juhana Vartiainen.

Nyckeltal 2021

  • Invånarantal 658 864
  • Arbetsplatser 453 600
  • Årsbidrag 757 miljoner euro
  • Inkomstfinansiering av investeringar 88 %
  • Verksamhetsutgifter 5,0 miljarder euro
  • Lån 1 386 euro/invånare
  • Investeringar 890 miljoner euro
  • Färdigställda bostäder 7 015

Tidtabell för behandling av bokslutet för 2021

Stadsstyrelsen behandlar bokslutet måndagen den 21 mars 2022. Bokslutet är i stadsfullmäktige den 22 juni 2022.

Bokslut 2021 (på finska)