Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors stadsstyrelse föreslår att ett naturskyddsområde grundas i Nackböle arboretum

Vid sitt sammanträde 28 juni 2021 beslöt Helsingfors stadsstyrelse föreslå att ett naturskyddsområde grundas i Nackböle arboretum i norra Helsingfors, och att en vård- och skötselplan för området fastställs för åren 2021-2030. Stadsstyrelsen beslöt också bevilja understöd om sammanlagt två miljoner euro åt stadens dottersammanslutningar för att täcka utgifter på grund av coronapandemin.

Nackböle arboretum ligger i norra Helsingfors, i norra ändan av Centralparken. Området smälter oförmärkt ihop med Tomtbacka friluftsområde. Artbeståndet i arboretumet, alltså planteringen av träd och buskar, omfattar såväl vildväxande träd, buskar och örtartade växter som en myckenhet utländska, inplanterade arter.

Kärndelen av arboretumet fredades som naturskyddsområde år 1984. Det fredade områdets areal är sammanlagt 2,26 hektar. Dessutom omfattar arboretumet idag omkring två hektar oskyddat område i direkt anknytning till det skyddade området.

Nackböle arboretum avviker från de övriga skogbevuxna naturskyddsområdena i Tomtbacka såtillvida att syftet med fredningen inte – såsom vid traditionellt naturskydd – är att trygga att området hålls i naturligt tillstånd utan att upprätthålla både den värdefulla naturliga floran och de planterade arterna. De ursprungliga träden i arboretumet planterades åren 1907-1911 av lantbruksrådet Jakob Kavaleff, i tiden ägare till Domarby gård och Tomtbacka hemman. Kavaleffs idé var ursprungligen att göra området till en förevisningspark för plantskolan. I stadens ägo övergick arboretumet år 1961.

Nackböle arboretum uppfyller de allmänna krav naturskyddslagen ställer på grundandet av naturskyddsområden, och att freda det kan anses påkallat med tanke på naturens mångfald och skönhet. Området uppvisar trots sin ringa omfattning en klar mångfald, och även dess fågelfauna är betydande.

Beslut om grundande av naturskyddsområdet fattas av NTM-centralen i Nyland utgående från stadens ansökan.

Två miljoner i understöd åt dottersammanslutningar för utgifter förorsakade av coronaepidemin

Stadsstyrelsen beslöt bevilja understöd om sammanlagt två miljoner euro för täckande av utgifter på grund av coronaepidemin åt Helsingfors Idrottshallar Ab (500 000 e), Backasbrinkens simcenter Ab (500 000 e) och Stadionstiftelsen sr (1 miljon e).

Coronan har haft olika verkningar för stadens olika dottersammanslutningars verksamhet . För en del har verkningarna varit små, för andra har de varit allvarligare, i synnerhet på grund av restriktionerna. Särskilt besvärligt är läget för de sammanslutningar vars inkomster i huvudsak består av inträdes- eller besöksavgifter.

Enligt rådande bedömning tryggar de anslag som nu beviljas likviditeten för de dottersammanslutningar som får dem fram mot slutet av året. Understöden beviljas ur stadsstyrelsens dispositionsmedel, som också kan beviljas för sådana utgifter på grund av coronaepidemin som staten inte i sin budget förberett sig på att kompensera i form av särskilda statsbidrag för driftsekonomi.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.

Efter sommaravbrottet sammanträder stadsstyrelsen följande gång den 26 juli.

Bild: Jussi Helimäki