Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors utreder sätt att påskynda minskningen av utsläpp från trafiken

Helsingfors stad som eftersträvar kolneutralitet 2030 har utrett hur minskandet av utsläppen från trafiken förverkligas. Stadens mål är att före 2030 minska utsläppen från trafiken med 69 procent från nivån 2005.

Inom arbetet Kolneutralt Helsingfors eftersträvas att trafiken producerar endast ungefär 220 000 ton koldioxidutsläpp 2030. För att uppnå målet har man i staden vidtagit flera åtgärder för att få kontroll över klimatförändringen, men enligt en färsk utredning är utvecklingen för långsam.

Beräkningen av konsultbolaget WSP visar att trafikutsläppen med de nuvarande åtgärderna istället för med 69 procent bara minskar med 39 procent, och att målet som ställts för 2030 inte uppnås med de nuvarande åtgärderna ens 2040.

”Siffrorna talar för sig själva. Situationen ser mycket mörk ut när det gäller målet, och staden måste med kort varsel ta till alla medel för att målet ska kunna nås”, konstaterar chefenför programmet för utsläppsreduktion, Kaisa-Reeta Koskinen.

Beräkningen utarbetad av WSP bygger på Helsingforsregionens trafikmodell. I den har man beaktat stadens klimatmål och åtgärder som eftersträvar hållbar tillväxt, såsom en tätare stadsstruktur och utveckling av spårtrafiken. Därtill har man i beräkningen beaktat prognosen för förnyelse av bilparken samt tillväxten av andelen elbilar i enlighet med de nationella prognoserna.

Även om utsläppen minskar betydligt hinner de fattade besluten enligt beräkningen inte påverka tillräckligt före 2030. Staden tänker detta år göra en utredning där man presenterar de mest effektiva åtgärderna för att minska trafikutsläppen och nå målet.

Största delen av trafikutsläppen i Helsingfors kommer från personbilar. Även om utsläppen från tinga fordon är större per fordon, är deras prestations-, det vill säga trafikmängd betydligt mindre än för personbilismen. Sammanlagt är trafikens andel av Helsingfors stads utsläpp ungefär 20 procent.

Bedömningsrapport
(pdf, på finska)

Bild: © Paavo Jantunen