Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors utvecklar barns och ungas möjligheter att påverka och delta

Helsingfors stadsstyrelse godkände på sitt sammanträde 7 februari ett påverkanssystem för barn och unga samt målen, mätarna och ledarskapsstrukturen för den delaktighetsfrämjande verksamheten under den pågående strategiperioden 2021–2025. Avsikten är att barnens och de ungas röster hörs mångsidigt i hela staden.

Under den pågående strategiperioden vill staden främja delaktigheten bland barn och unga allt starkare som en gemensam sak för stadens samtliga sektorer. Allt mer uppmärksamhet ägnas åt att stärka känslan av delaktighet i barnens och de ungas vardagliga miljöer. Målet är att varje barn och unga person upplever delaktighet och tror på sina möjligheter att påverka.

Staden tillsätter en styrgrupp för delaktighet bland barn och unga och ställer upp mål och mätare på stadsnivå för att stärka delaktigheten. Metoderna för att delta och påverka görs mångsidigare och utvecklas på ett målorienterat sätt, i samverkan med barnen och de unga.

Arbetet för att utveckla delaktigheten grundar sig på en utvärdering av påverkanssystemet Kruts strategiperiod 2017–2021. En nyckelrekommendation i utvärderingen var att staden bör övergå från verksamhetsbaserat ledarskap till målorienterat ledarskap: staden ska tydligare fastställa en gemensam riktning och gemensamma mål för hur delaktigheten främjas bland barn och unga. I utvärderingen uppmärksammades också att informationen som samlats in om de ungas situation, behov och önskemål borde utnyttjas på ett mångsidigare sätt över sektorsgränserna. På basis av utvärderingen har man också fattat beslutet att slopa varumärket Krut.

Lasten ja nuorten osallisuuden edistämisen kaupunkitasoiset tavoitteet, arviointi ja johtaminen Helsingissä 2021–2025 (pdf, endast på finska)

Beslut för fortsatt undantag i den grundläggande utbildningen

Stadsstyrelsen fattade beslut om en fortsatt möjlighet till exceptionella arrangemang i den grundläggande utbildningen. Beslutet gäller 10.2.2022–9.3.2022, eller tills man beslutar om annat i ärendet.

Under läsåret 2020–2021 fattade stadsstyrelsen tio gånger beslut om att möjliggöra exceptionella arrangemang. Sektorchefen i fostrans- och utbildningssektorn har under läsåret 2020–2021 fattat beslut om att övergå till exceptionella femton gånger.

Stadsstyrelsen beslutade också att förordna filosofie magister Marko Karvinen att sköta tjänsten som verkställande direktör för affärsverket företagshälsan på viss tid från och med 1.3.2022. Tjänsten tillsätts på viss tid på grund av eventuella omorganiseringar i serviceverksamheten.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här (på finska).

Bild: Jussi Hellsten