Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors utvecklar förverkligandet av barnets rättigheter

Helsingfors har valt ut utvecklingsområdena för arbetet inom modellen Barnvänlig kommun. Helsingfors godkändes 2021 till UNICEFs modell Barnvänlig kommun. Efter en kartläggning av nuläget för förvaltningen och tjänster som gäller barn har staden valt ut fem mål.

Det första utvecklingsobjektet är att de som arbetar med barn och unga, såsom småbarnspedagoger, lärare samt anställda inom ungdomstjänsterna och barnskyddet, ska få fortbildning om barnets rättigheter. Det andra målet är att det ska finnas tydliga riktlinjer i stadens verksamhet för att stödja införandet och ett systematiskt genomförande av bedömningen av konsekvenserna för barn.

Det tredje utvecklingsobjektet är att insamlingen av feedback på stadens tjänster ska vara barnvänlig, regelbunden och systematisk. Det fjärde utvecklingsobjektet är att man inom stadens tjänster för barn förebygger mobbning och främjar av gemenskapsandan. Dessutom ska man i barnens uppväxtmiljöer främja barns emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter.

Det femte utvecklingsobjekt är stärkande av barns och ungas upplevelse av trygghet i stadsrum genom att utveckla växelverkan.

”I kartläggningen av nuläget lyssnade vi på barns och ungdomars åsikter och utvärderade situationen utifrån de frågor och indikatornivåer som UNICEF utarbetat, efter att ha intervjuat experter från stadens olika sektorer och dem som arbetar med barn. Många saker är på en god nivå i Helsingfors. Som utmaningar identifierade vi kunskaperna om barnets rättigheter och svårigheterna i genomförandet av bedömningen av konsekvenserna för barn. Lyssnandet till barns och ungdomars åsikter samt deras delaktighet utvecklas och deras feedback är också viktig för att förstå verksamhetens konsekvenser. Att förebygga mobbning och främja de emotionella färdigheterna och interaktionsfärdigheterna samt tryggheten i stadsrummet främjar barns och ungdomars anknytning till grupper och gemenskaper samt deras möjlighet att leva, delta och växa upp i en trygg miljö”, säger Mikko Vatka, ungdomsdirektör och ordförande för samordningsgruppen för Barnvänlig kommun.

”Barnens rättigheter är mänskliga rättigheter, och Helsingfors måste dagligen arbeta för dessa rättigheter. Barnets uppväxt måste stödjas för att barnet ska bli en fullvärdig medlem i samhället. Varje kommun har ett ansvar och en skyldighet att säkerställa en trygg uppväxt och utveckling för barn inom sitt område. Detta gemensamma mål förverkligas med hjälp av denna fantastiska modell och de mål som ingår i den”, säger Esra Arajärvi och Nella Salminen, medlemmar i Helsingfors ungdomsråd och samordningsgruppen Barnvänlig kommun.

Modellen Barnvänlig kommun är ett verktyg som hjälper kommunen att fatta barnvänliga beslut inom såväl kommunalförvaltningen som tjänsterna i barnens vardag. Modellen hjälper kommunerna att säkerställa att särskilt de mest utsatta barnens rättigheter förverkligas.

Modellen gör det möjligt för kommunen att identifiera vilka delområden som ingår i barnets rättigheter som behöver utvecklas. Modellen hjälper kommunen också att definiera vad den bör göra för att säkerställa att barnens rättigheter ska förverkligas i kommunen så väl som möjligt. Dessutom hjälper modellen kommunen att systematiskt följa upp arbetets framskridande.

Barnets rättigheter och välbefinnande främjas redan nu inom stadens alla sektorer och i samarbete med organisationer och andra aktörer i Helsingfors. Helsingfors arbete för att främja välbefinnande och hälsa grundar sig på respekt för de mänskliga rättigheterna, jämställdhet och likabehandling. Modellen Barnvänlig kommun stärker detta värdebaserade arbete.

Mer information om modellen Barnvänlig kommun på webbplatsen Unicef.fi