Siirry suoraan sisältöön

Helsingforsborna uppskattar mångfald, men det finns fortfarande saker att utveckla i tjänsternas jämställdhet och jämlikhet

Mot slutet av år 2020 kartlade staden invånarnas uppfattningar och upplevelser av huruvida jämlikhet och jämställdhet mellan könen förverkligas i stadens tjänster. Liknande urvalsenkäter om detta tema har veterligen inte genomförts tidigare i Finland. En färsk rapport som publicerats om enkätresultaten ger viktig information som stöd för stadens jämställdhets- och likabehandlingsarbete under den kommande strategiperioden.

Utgående från enkäten uppskattar nio av tio Helsingforsbor mångfalden bland stadsborna och en lika stor andel av respondenterna upplevde att de kan leva ett gott liv i Helsingfors som sig själva. Å andra sidan ansåg bara lite över hälften av respondenterna att Helsingfors är en trygg stad för personer som hör till minoritetsgrupper. Aningen färre än hälften ansåg att stadens tjänster genomförs på ett jämställt och jämlikt sätt för alla som använder tjänsterna just nu. Endast fem procent av respondenterna var av helt samma åsikt med påståendet att staden har lyckats förebygga digital marginalisering.

Knappt en femtedel av respondenterna har själv upplevt diskriminering och osakligt bemötande

Två av fem respondenter ansåg att diskriminering i stadens tjänster var åtminstone ganska utbrett enligt en av diskrimineringsgrunderna i enkäten, och ungefär en tredjedel ansåg att osakligt bemötande var ganska utbrett. Av respondenterna meddelade 19 procent att de upplevt diskriminering i stadens tjänster och 17 procent att de blivit osakligt bemötta. Både diskriminering och osakligt bemötande har upplevts mest inom hälsovårdstjänsterna. Den vanligaste sortens diskriminering handlade om ålder, hälsotillstånd och språk. Sett till åldersgrupper var det fler i de yngre åldersgrupperna som angav att de hade upplevt diskriminering.

Av de som upplevt osakligt bemötande hade 84 procent stött på osakligt bemötande från stadens anställda medan 39 procent hade stött på osakligt bemötande från andra kunder. Det osakliga bemötande som de stött på var oftast nedvärderande eller förolämpande bemötande eller rop, glåpord och hotelser.

Kvinnors och minoriteters upplevelser var mer negativa än andras

De kvinnliga respondenterna hade i allmänhet en mer negativ syn än männen på hur jämlikheten och jämställdheten i stadens tjänster förhåller sig. De ansåg att diskriminering och osakligt bemötande var vanligare än männen och en större andel av kvinnorna jämfört med männen meddelade att de själv upplevt diskriminering och osakligt bemötande i stadens tjänster. Det var även en större del av kvinnorna än männen som upplevde att rädslan för diskriminering eller osakligt bemötande hade hindrat dem från att använda stadens tjänster.

Respondenter som tillhör minoriteter hade klart upplevt mer diskriminering och osakligt bemötande än andra respondenter. De hade även upplevt dem oftare än andra respondenter, det vill säga att största delen av dem hade haft dylika upplevelser åtminstone ganska ofta.

Enkäten genomfördes som post- och webbenkät på finska, svenska och engelska i årsskiftet 2020–2021. Enkäten skickades till 3 500 Helsingforsbor som fyllt 16 år och som valts ut slumpmässigt ur Helsingfors befolkningsdatasystem. Enkäten besvarades av 1 001 invånare (svarsprocenten var 29). I enkäten kartlades respondenternas uppfattningar om förverkligandet av jämställdhet och jämlikhet i stadens tjänster i allmänhet samt respondenternas upplevelser av diskriminering och osakligt bemötande inom tio olika servicehelheter: boendetjänster, kollektivtrafik, gator, parker och övriga allmänna områden, fostrans- och utbildningstjänster, kulturtjänster, motionstjänster, ungdomstjänster, socialtjänster, hälsovårdstjänster och sysselsättningstjänster.

Enkätens resultat behandlas även i ett temanummer av stadsinformationstidskriften Kvartti som handlar om jämställdhet och jämlikhet. Temanumret ges ut i augusti 2021.

Läs mer:

Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon toteutuminen Helsingin kaupungin palveluissa – kaupunkilaisten näkemyksiä ja kokemuksia (På finska)

De mänskliga rättigheternas Helsingfors

Stadsinformationstidskriften Kvartti

Foto: Jussi Hellsten, Helsingfors stads materialbank.