Siirry suoraan sisältöön

I Helsingfors har sysselsättningen ökat och kommunförsöket första år har förlöpt relativt väl

Näringslivssektionen vid Helsingfors stadsstyrelse behandlade en lägesöversikt och enligt den förlöpte kommunförsöket med sysselsättning relativt väl under sitt första år medan sysselsättningen ökade. Däremot råder det osäkerhet inför framtiden.

Helsingfors deltar i det riksomfattande kommunförsöket med sysselsättning som inleddes i mars 2021. Kommunförsöket innebär att en del av de statliga arbets- och näringsbyråernas uppgifter överförs på kommunernas ansvar. Näringslivssektionen behandlade en lägesöversikt om kommunförsöket på sitt möte måndagen den 11 april 2022.

Enligt översikten har sysselsättningen i Helsingfors förbättrats. Ungdomsarbetslösheten har minskat märkbart och slutet av februari var 8,7 procent av personerna under 30 år arbetslösa, jämfört med 13,6 procent för ett år sedan. Samtidigt har långtidsarbetslösheten dock ökat med 12,7 procent från året innan. Den framtida utvecklingen är svår att förutse. Rysslands invasion av Ukraina leder till att stora mängder flyktingar, av vilka många är kvinnor i arbetsför ålder och barn, kommer till huvudstadsregionen. Eftersom de beviljas EU:s tillfälliga får de arbetsföra arbetstillstånd för en period av ett år. Enligt prognoserna kommer kriget att dämpa den ekonomiska tillväxten. Kriget påverkar redan till exempel turistsektorn, vars förmåga att sysselsätta försämras redan på kort sikt.

Kommunförsökets första år har gått relativt väl trots utmaningarna. I början av mars 2022 hade Helsingfors kommunförsök sammanlagt cirka 46 700 arbetssökande kunder. Man har träffat kunderna effektivare och de utsedda ansvarsexperterna har lyckats minska på den så kallade planskulden. I början av försöket saknade över 80 procent av kunderna helt en sysselsättningsplan eller så var den över tre månader gammal. För närvarande har över 50 procent av de arbetslösa kunderna en sysselsättningsplan som är i kraft.

Finlands regering har beslutat att förlänga kommunförsöket till slutet av 2024 och bereder en permanent överföring av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna. Det centrala i reformen är att kommunerna beslutar om arbets- och näringstjänsterna, om allokeringen av finansieringen till dem och delvis också svarar för socialskyddskostnaderna vid arbetslöshet. Staten kompenserar för kostnadsökningen vid tidpunkten för övergången, men i och med reformen bär Helsingfors i framtiden en större konjunkturrisk för arbetslöshetens kostnader än vad nu är fallet.

Stadsstyrelsens näringslivssektion antecknade översikten för kännedom.

Näringslivssektionen behandlade innovationsfondens ärenden och beslöt att bevilja finansiering till ett projekt vid Aalto-universitetets. Finansieringen beviljas till ett belopp av högst 100 340 euro som ska användas 2022 och sammanlagt 307 766 euro som ska användas 2023-2024 för ” ”Biodesign Helsinki – Tarvelähtöiset lääketieteellisen teknologian innovaatiot Helsingissä”.

Dessutom godkände sektionen bland annat förlängningen av en tomtreserveringen för ett hotellprojekt på Busholmen.

Besluten som Helsingfors stadsstyrelses näringslivssektion fattar på sina sammanträden finns tillgängliga på sidan för beslutsmeddelanden här.

Näringslivssektionens nästa möte hålls måndagen den 9 maj 2022.

Bakgrundsinformation

Näringslivssektionen är ett strategiskt organ som definierar breda riktlinjer och spelar en betydande, styrande roll i stadens näringslivspolitik. Borgmästare
Juhana Vartiainen fungerar som näringslivssektionens ordförande.