Siirry suoraan sisältöön

Näringslivssektionen antog prioriteringar för att främja integration 2022–2025

Helsingfors visar vägen mot en stad och ett arbetsliv som är mer inkluderande. Syftet är till exempel att öka andelen arbetstagare med utländsk bakgrund bland stadens personal, så att den bättre återspeglar deras andel av befolkningen.

Stadsstyrelsens näringslivssektion beslutade att godkänna Helsingfors stads prioriteringar för att främja integration 2022–2025 (Helsingin kaupungin kotoutumisen edistämisen painopisteet 2022-2025) och antecknade även för kännedom åtgärderna som preciserar prioriteringarna och de aktörer som ansvarar för dem. 

Prioriteringarna syftar till att främja invandrarnas integration på arbetsmarknaden och i utbildningen så snabbt och smidigt som möjligt och att se till att de lär sig finska eller svenska och andra kulturella sedvänjor och principer.

Integrationsprogrammet i Helsingfors är inriktat på följande prioriterade områden: arbetskraft och sysselsättning, barn, ungdomar och familjer och bostadsområden och gemenskap.

Helsingfors mål är att alla helsingforsare ska ha jämlika möjligheter till fostran, utbildning och arbetsliv. Målet är också en stad där bostadsområdena inte segregeras. Därför betonar åtgärderna i integrationsprogrammet främjandet av delaktighet och goda befolkningsrelationer samt utvecklingen av lokala tjänster.

Med prioriteringarna visar Helsingfors, som Finlands största arbetsgivare, vägen mot ett mer inkluderande arbetsliv. Ett av målen är till exempel att öka andelen arbetstagare med utländsk bakgrund bland stadens personal, så att den bättre återspeglar andelen av den totala befolkningen. Till exempel andelen anställda med utländsk bakgrund ska främjas genom att förstärka kompetensen hos stadens chefer vad gäller rekrytering av internationell personal, identifiering av kompetens som förvärvats utomlands och ledarskap i en mångfaldig arbetsgemenskap.

Under behandlingen godkändes två motförslag till innehållet i prioriteringarna för att främja integration, som tillförs den slutliga textversionen.

Stadsstyrelsens näringslivssektion antecknade även för kännedom översikten av Helsingfors åtgärdsprogram för arbetskrafts-, studie- och företagarinvandring 2022–2025 (Helsingin työ-, opiskelu- ja yrittäjyysperusteisen maahanmuuton toimenpideohjelmasta vuosille 2022–2025). 

Dessutom godkände sektionen handlingsplanen för turism och evenemang 2022–2026 (Matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma 2022–2026) och antecknade även för kännedom tillhörande preciserande åtgärder, deras ansvariga aktörer och indikatorer.

Stadsstyrelsens näringslivssektion beslöt att sammanträda under höstperioden enligt följande: 22.8, 12.9, 31.10, 14.11 och 8.12.

Staden kommer att meddela separat om åtgärdsprogrammet för arbetskrafts-, studie- och företagarinvandring samt handlingsplanen för turism och evenemang.

Besluten (med tillhörande bilagor) som Helsingfors stadsstyrelses näringslivssektion fattar på sina sammanträden finns tillgängliga på sidan för beslutsmeddelanden.

Näringslivssektionens nästa möte hålls måndagen den 13 juni 2022.

Bakgrundsinformation

Näringslivssektionen är ett strategiskt organ som definierar breda riktlinjer och spelar en betydande, styrande roll i stadens näringslivspolitik. Borgmästare Juhana Vartiainen fungerar som näringslivssektionens ordförande.