Siirry suoraan sisältöön

Näringslivssektionen fattade beslut om tomt- och områdesreserveringar i Fiskehamnen, Busholmen och Gräsviken

Näringslivssektionen fattade vid sitt möte beslut om tomt- och områdesreserveringar i tre havsnära stadsdelar: Fiskehamnen, Busholmen och Gräsviken.

Vid sitt sammanträde måndagen den 7 februari 2022 beslutade Helsingfors stadsstyrelses näringslivssektion att fortsätta reserveringen av affärslokalstomten på Västrahamnsgatan i Busholmen för Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Sophia. Sektionen beslutade också att fortsätta Kiinteistö Oy Castellum Helsinki Viittas reservering för affärslokalstomten på Gamla vintervägen i Fiskehamnen. Reserveringar för båda tomterna fortsattes till och med den 31 december 2022 och reserveringsvillkoren ändrades inte.

Näringslivssektionen beslutade också att reservera området kring Östersjötorget och Östersjöpassets tunnel i Gräsviken för Exilion Real Estate I Ky. Nämnda företag äger en kontorsbyggnad som är belägen vid torget och företaget ämnar undersöka om kontorsbyggnaden kan byggas ut.  Dessutom undersöker företaget i samarbete med Helsingfors stad hur kompletteringsbyggandet av Östersjötorgets område skulle kunna göras och hur trivseln i området kan förbättras med hänsyn till torgets gång- och cykelförbindelser. Utvecklingsreservationen gäller fram till den 31 december 2023.

Sektionen behandlade också de näringspolitiska målen för markanvändning. De näringspolitiska målen för markanvändning (Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle, ELMA) är ett dokument som beskriver hur markanvändningen i Helsingfors bör främja förutsättningarna för företagsverksamhet under de kommande åren.

Näringslivssektionen beslutade att bordlägga ärendet.

Stadsstyrelsens näringslivssektions beslut under mötet finns tillgängliga på sidan för beslutsmeddelanden här.

Näringslivssektionens nästa sammanträde hålls måndagen den 14 mars 2022.

Bakgrundsinformation

Näringslivssektionen är ett strategiskt organ som definierar breda riktlinjer och spelar en betydande, styrande roll i stadens näringslivspolitik. Borgmästare Juhana
Vartiainen
fungerar som näringslivssektionens ordförande.