Siirry suoraan sisältöön

Näringslivssektionen fortsätter reserveringen av träkvarterstomten på Busholmen

Bostads- och kontorsprojekten i träkvarteret på Busholmen har redan blivit färdiga, men coronapandemin har fördröjt hotellprojektet som ingår i helheten. Näringslivssektionen beslöt att ändra på tomtreserveringen så att man i stället för ett hotell alternativt kunde planera en kontorsbyggnad på tomten. Dessutom godkände sektionen de nya principerna för användningen av innovationsfonden och beviljade fyra projekt finansiering ur fondens medel.

Vid sitt möte den 8 november beslöt stadsstyrelsens näringslivssektion att fortsätta reserveringen av Västra hamnens kvarter 20007 tomt 21 för Stora Enso Oy och SRV Yhtiöt Oy. Tomtens adress är Medelhavsgatan 1 och byggnadsrätten omfattar 6 200 kvadratmeter våningsyta. Kvarteret representerar finländsk träbyggande, och projektet stöder helhetsutvecklingen av Busholmen.

Kvarterets bostads- och kontorsbyggnader har redan färdigställts, och Supercell Oy:s kontorshus ligger där.  Men coronapandemin har orsakat fördröjningar som gjort att man inte kunnat inleda hotellprojektet. För att främja byggandet på tomten när återhämtningen på hotellmarknaden drar ut på tiden har reserveringsmottagarna föreslagit att tomten alternativt ska användas för ett kontorsobjekt.

Näringslivssektionen beslöt att ändra på reserveringen så att reserveringsmottagarna i stället för ett hotell också får planera en kontorsbyggnad på tomten. Med de föreslagna ändringarna kunde byggandet inledas senast i början av 2023. Reserveringen är i kraft fram till den 30 juni 2023.

Näringslivssektionen behandlade också ärenden som gäller stadens innovationsfond och godkände nya principer för användningen av fonden. De största ändringarna gällde att betona skapandet av en näringslivsgrund för Helsingfors och att öka fondens inverkan. De nya principerna träder i kraft den 1 januari 2022. Dessutom uppmanar stadsstyrelsens näringslivssektion stadskansliets näringslivsavdelning att utveckla indikatorer och andra verksamhetssätt för att följa upp fondens inverkan på ett mer systematiskt sätt.

Dessutom beslöt näringslivssektionen bevilja sammanlagt fyra projekt finansiering ur innovationsfondens medel. Dessa är: Mobility Data Lab, Health Proof Helsinki – Health business RDI ecosystem environment, Helsinki – Female Tech Founder Frontrunner och Women’s Academy. Finansieringen beviljas så att högst 10 962 euro beviljas från innovationsfonden för att användas under 2021, och 907 862 euro att användas under 2022. Dessutom reserveras totalt 1 455 592 euro för att användas under 2023–2024. I beslutsmeddelandets bilagor finns en beskrivning av projekten och en specifikation över hur finansieringen genomförs.

 

Alla stadsstyrelsens näringslivssektions beslut under mötet finns tillgängliga på sidan för beslutsmeddelanden 
här (på finska).

 

Näringslivssektionens nästa möte hålls måndagen den 29 november 2021.

 

Bakgrundsinformation

Näringslivssektionen är ett strategiskt organ som fastställer breda riktlinjer och som har en betydande styrande roll i stadens näringspolitik. Näringslivssektionens ordförande är borgmästare Juhana Vartiainen.