Siirry suoraan sisältöön

Preliminär förläggning vald för jordkabel på 400 kilovolt att byggas i Helsingfors

Finlands stamnätsbolag Fingrid Abp och dess samarbetspartners planerar en ny underjordisk kabelförbindelse på 400 kilovolt i Helsingfors. Man har tagit fram en preliminär rutt för jordkabeln från Västersundoms kraftcentral i Vanda till Viksstrandens energikvarter i Helsingfors. Under våren och sommaren utförs terrängundersökningar längs sträckan. Med hjälp av dem planerar man kabelns exakta placering och kommande bygge.

Den nya kabelförbindelsen stärker Helsingfors elnät och stöder uppnåendet av Helsingfors och Helen Ab:s mål om koldioxidneutralitet. Kabelförbindelsen möjliggör övergång till koldioxidneutral energiproduktion senast år 2030 och en ökad eldriven trafik.

Samtidigt gör projektet det möjligt för Helsingfors stad att bygga nya bostads- och arbetsplatsområden på andra sidan staden kring Vichtisvägen och Hoplaxvägen. De befintliga högspänningsluftledningarna på 110 kilovolt kan placeras under marken, när elnätet har stärkts. Då frigörs det områden under ledningarna för kompletteringsbyggande.

Preliminär sträcka klar för den nya jordkabeln – byggplaneringen fortsätter med terrängundersökningar

Helsingfors stad, Helen Elnät och Fingrid började utredningsplaneringen av elnätets ändringar i slutet av år 2020. Under utredningsplaneringen har man kartlagt alternativa sträckor för kabelförbindelsen på 400 kilovolt mellan Viksstranden och Västersundoms kraftcentral i Vanda. Dessutom har staden inlett planläggandet av det så kallade energikvarteret i Viksstranden för stamnätets nya kraftcentral.

Baserat på utredningar och samråd mellan myndigheterna anser planerarna att det bästa alternativet en sträcka under mark i stadens ägo från Viksstrandens energikvarter via Viks åkrar, Hallonberget, Ring I och Stensböle friluftspark till Västersundom. Jordkabelns slutliga rutt preciseras under byggnadsplaneringen som inleds i år. Fingrid planerar rutten i samarbete med Helsingfors och Vanda stad samt myndigheter och andra parter.

Som en del av ruttens utredningsplanering har man utvärderat byggandets tekniska genomförbarhet samt dess konsekvenser för markanvändning, trafiksäkerhet, bosättning, landskap, kulturarv, natur och rekreationsanvändning. En rapport om planeringen finns på projektets webbplats.

Under den mer exakta byggnadsplaneringen preciserar planerarna bland annat hur man ska minimera inverkan på miljön under byggandet. I naturområdena har man till exempel förlagt kabelsträckan under befintliga gångvägar i så stor utsträckning som möjligt. Kabeln kan inte företrädesvis placeras i anslutning till Lahtisleden, eftersom man har sett att byggandet av kabelrutten från Lahtisleden skulle försämra säkerheten och smidigheten i trafiken.

Fingrid genomför för närvarande terrängundersökningar på den blivande rutten som grund till byggnadsplaneringen. Målet är att planerna blir klara för Helsingfors stads, Fingrids och Helen Elnäts investeringsbeslut i slutet av året. Fingrids mål är att bygga den nya kabelförbindelsen och Viksbackas transformatorstation före slutet av år 2026.

Planeringen fortsätter även kring Vichtisvägen och Hoplaxvägen

När projektet framskrider har Helen Elnät som mål att flytta sina luftledningar i närheten av Vichtisvägen och Hoplaxvägen under marken under 2020-talet, så att det sedan kan byggas nya bostäder och arbetsplatser i området. Dessutom ersätter bolaget Sockenbackas kraftcentral med en ny central som byggs nära den nuvarande kraftcentralen. Detta möjliggör stadsutveckling även på den nuvarande kraftcentralstomten. Detaljplaneändringen för den nya kraftcentralen anhängiggjordes i mars.

Helsingfors stad fortsätter planeringen av den så kallade Västra boulevardstaden kring Vichtisvägen och Hoplaxvägen i etapper under 2020-talet. I området planeras bostäder, trafikförbindelser och tjänster för uppskattningsvis 14 000 nya invånare.

Mer information

Bild: Den preliminära sträckan för den nya jordkabeln är utmärkt med rött på kartan. © Fingrid Abp

Mer information om den nya kabelförbindelsen (Fingrid, på finska)

Mer information om utvecklandet av elnätet i Västra boulevardstaden (Helen, på finska)

Allmän information om Västra boulevardstaden och dess planering (på finska)

Information om detaljplaneringen av energikvarteret i Viksstranden (på finska)

Information om planläggningen av den nya kraftcentralen i Sockenbacka (på finska)