Siirry suoraan sisältöön

Resebranshcen får en egen räknare av koldioxidavtryck

Varannan resenär vill minska sitt koldioxidavtryck och tre av fyra resenärer är alltmer intresserade av hållbarhet. Två av tre resenärer förväntar sig alltmer hållbart utbud inom resebranschen. Beräkning av koldioxidavtryck inom resebranschen blir lättare i framtiden eftersom en egen räknare utvecklas för branschen i ett färskt projekt.

Projektchef Jonna Pitkänen vid Helsingfors stad presenterar bakgrunden för projektet vars mål är att hjälpa resebranschen mot verksamhet med lägre kolutsläpp. Kolfrågan är en viktig del av hållbar turism.

Det EU-finansierade projektet fick namnet 6Aika:
Carbon Neutral Tourism (CNT), och där har Helsingfors stad, Åbo stad, Visit Tampere och Forum Virium Helsinki tillsammans med turismaktörer utvecklat sätt att främja branschens kolneutralitet och energieffektivitet.

Turismens alldeles egen räknare

För att kunna uppnå kolneutralitet och förbättra energieffektiviteten måste man veta varifrån utsläppen och energispill kommer.

– I synnerhet har små aktörer inom resebranschen inte färdigheter för att samla information. Men samtidigt ville vi städer som deltar i projektet förstå bättre vår egen regions tillstånd för hållbar turism, säger Pitkänen.

Städerna har sina egna kolneutralitetsmål, och för att uppnå dem behövs alla med, både näringslivet och invånarna. Som ett konkret sätt började projektet utveckla ett verktyg för beräkning av koldioxidavtryck.

Via Google hittar man tusentals räknare av koldioxidavtryck, men enligt Pitkänen vet man inte hur de slumpmässiga räknarna bör användas, vad resultatet egentligen berättar eller hur räknarens uppgifter skulle kunna utnyttjas för utveckling av affärsverksamhet.

Dessutom ville man i projektet skapa en egen räknare för resebranschen i synnerhet. Den bör vara högklassig och tillförlitlig samt skapa jämförbara data. En genial del av projektet har varit omfattande samutveckling eftersom man inte skulle ha kommit långt allena. CNT förenade sig med Lapplands förbunds projekt Välkky och i de två olika projekten kunde man sträva efter effektiva konkreta resultat.

Välkky har också utvecklat verktyg för mätning av koldioxidavtryck. Förstadiet till räknaren hade man i praktiken redan skapat men det saknades en verksamhetsmodell och ett användargränssnitt samt ”en hembas”, det vill säga en plattform, där aktörerna i branschen kan använda räknaren och där den kan vidareutvecklas. Och en sådan fick man, eftersom projektets resultat lever vidare hos Visit Finland som är en rikstäckande expert inom resebranschen.

”Mycket välkommen till branschen”

En aktiv samutvecklare av räknaren har varit nöjesfältet Särkänniemi i Tammerfors. Särkänniemis dataförvaltningschef Tuula
Salminen
säger att räknaren tillgodoser resebranschens behov.

– Räknaren är enkel att använda och jag önskar att vi kan börja använda den på riktigt under nästa år. Vårt mål är att samtidigt utveckla vår beräkning av koldioxidavtryck på ett nytt sätt, säger Salminen.

I Särkänniemi har man redan tidigare beräknat koldioxidavtryck, enligt Salminen mer eller mindre framgångsrikt och med brokiga metoder från 2011. Man planerar nu att ta beräkningen av koldioxidavtryck vidare så att även koldioxidavtrycket från besökarnas ankomst beräknas med. Detta utreds bland annat med kundenkäter och en mobilapplikation.

Bildtext:
Dashboard-planens bild visar hur åskådligt företaget får uppgifterna om
uppkomsten av sitt koldioxidavtryck.

Enligt Salminen är visualiteten en bra egenskap i räknaren eftersom räknarens resultat kan enkelt visas som begripliga grafer.

– Koldioxidvärdet i sig förblir oklart för många: vad innebär det? När vi i stället kan jämföra värdet med vardagliga saker är det lättare att förstå.

Salminen berömmer samutvecklingen eftersom resebranschen fick påverka räknaren. Särkänniemi önskade bland annat jämförbarhet som finns med i räknaren.

– Till exempel jämförelserna med andra aktörer och uppföljning av utvecklingen av det egna koldioxidavtrycket är utmärkta. Med hjälp av dem kan företagen utveckla sin verksamhet.

Under utvecklingen har även dataskydd tagits noga i beaktande. Vem som helst kan inte mata in uppgifter i räknaren.

– Räknaren är mycket välkommen till resebranschen. Tack vare den får vi enhetliga mätare och tillförlitliga uppgifter och den vidareutvecklas i samarbetet mellan oss alla.

Aktiva verkstäder

I början av projektet, juni 2020, samlades företag i resebranschen till verkstäder. Då fick man veta att det i branschen råder omedvetenhet om beräkning av koldioxidavtryck som upplevdes mycket svår. Fler verkstäder hölls i början av 2021. Där ville man utreda vad företagen i branschen vill lära sig av sina data om koldioxidavtryck.

Under samutvecklingen har det framgått att det behövs mycket information: Vad består koldioxidavtrycket av i det stora hela, vad innebär koldioxidavtrycket i förhållande till omsättningen – och vad är det för andra aktörer i branschen? Undersöker andra aktörer i närområdet sitt koldioxidavtryck?

Bild:
Dashboard-planen visar hur företagets olika funktioner påverkar uppkomsten av
totalutsläppen.

När räknarens data i fortsättningen berikas får man en mer detaljerad bild till exempel av hur många träd som måste planteras för att kompensera koldioxidavtrycket. Eller hur mycket utsläppen skulle kosta med EU:s utsläppshandels pris. Det behövs inga onödiga uppgifter utan data ska gå till nyttobruk. De behövs förutom för identifiering av utsläppen även till exempel för motivering av kolneutralitetsarbetet.

En lägre tröskel för att starta beräkningen

Expert på ansvarsfull turism Liisa
Mäkelä
från Visit Finland bekräftar att ganska många aktörer i resebranschen har haft en stor tröskel till beräkning av koldioxidavtryck. Hon säger att hon förstår väl svårigheterna eftersom endast Excel-dokument egentligen har varit tillgängliga, men de är stelbenta och inte heller uppmuntrar till beräkning.

– I resebranschen finns det nuförtiden också mycket annat som ska göras och dokumenteras. Utsläppen har beräknats beklagligt lite.

– Den nya räknaren svarar på ett verkligt behov och förhoppningsvis gör den lättare att starta beräkningen.

Mäkelä påpekar att de största aktörerna i branschen har utrett sina koldioxidutsläpp bland annat med hjälp av konsulter. Den användarvänliga och kostnadsfria räknaren är enligt henne mycket välkommen till små företag och mikroföretag. Inget hindrar dock att även stora företag skulle ta räknaren i bruk. Den kan vara ett fungerande verktyg bland andra för dem.

Mäkelä betonar dock att koldioxidavtrycket är bara en faktor i hållbar turism. För att kunna prata om hållbar turism måste man på ett betydligt mer omfattande sätt ta i beaktande miljöfrågor samt till exempel trygghet och sociala faktorer, såsom de mänskliga rättigheterna och jämlikheten.

– Räknaren av koldioxidavtryck är dock en viktig hjälp för denna helhet.

Praktiska försök under ledning av Forum Virium Helsinki

Projektet har också innehållit försök under ledning av Helsingfors stads innovationsföretag Forum Virum. I försöken har man i synnerhet velat utreda mobilitetens koldioxidavtryck. Där kombinerades data från mobiltelefoner med resultat från turistenkäten, med vilken det till exempel utreddes vilka trafikmedel turisterna hade använt. Även turistintäkter utreddes med enkätundersökningen. På det här sättet kunde man utreda turismens koldioxidutsläpp samt koldioxidutsläppen i förhållande till intäkterna. Försöken genomfördes eftersom det fanns mycket lite information om mobilitetens koldioxidutsläpp.

Försöket Hiiliavain tog i sin tur tjänstedesign som hjälp i att utreda de grundläggande orsakerna bakom utsläppen inom resebranschen. Ett stort antal aktörer som deltog i försöket utvecklar även i fortsättningen koldioxidsnål service i sin verksamhet.

Försöken genomfördes av TAK och Elisa, Salmi Platform och Telia samt Positive Impact. Förutom med försöken har turismen främjats med en innovationstävling.

Mot det kolneutrala målet

Visit Finlands mål är att så många företag inom resebranschen som möjligt förbinder sig till att beräkna sitt koldioxidavtryck. Detta skulle bidra till att få jämförbara data om branschens situation. Mäkelä önskar att även andra turistmål beräknar sina koldioxidavtryck.

Bildtext:
Helsingfors stads mål är att vara kolneutralt före 2030. På bilden Allas Sea
Pool och Skatudden som är belägna intill Helsingfors centrum. (Jussi Hellsten)

Jukka Punamäki, specialplanerare för utveckling av turism i Helsingfors stad, och Matti
Pollari
, projektchef för utveckling av hållbar turism vid Visit Tampere, påminner om städernas mål för kolneutralitet. Båda städernas mål är att vara kolneutrala före 2030. Åbo spurtar till och med förbi: dess mål är 2029.

– Helsingfors stad utarbetar för närvarande en ny vägkarta för turism där hållbarheten har en central roll, säger Punamäki.

I Tammerforsregionen strävar man i sin tur efter att under 2022 utnyttja lärdomarna från försöken för data om mobilitet. Samtidigt är avsikten att fundera på olika användningssätt för till exempel uppföljning av cykelturismens effektivitet.

Pollari säger att räknaren skulle hjälpa aktörer i branschen att sträva efter koldioxidsnålhet och utveckla sin verksamhet. Detta är det väsentligaste enligt honom, till skillnad från exempelvis användning av räknarens resultat i marknadsföring.

– Kolneutraliteten är en process med ständig förbättring och inlärning. Förhoppningsvis får vi för detta en öppen lärmiljö, där sätten för kolberäkning preciseras när vi får mer bakgrundsinformation.

Mycket annat ska fortfarande vidareutvecklas. I början av projektet strävade man efter en räknare som skulle innehålla mer analys och till exempel möjlighet att införa företagens förbrukningsuppgifter automatiskt från olika datakällor. Utveckling av sådana egenskaper sker i framtiden.

Visit Finlands Mäkelä kan inte ännu i detta skede säga vad man i fortsättningen får med i räknaren. För hållbar turism har Visit Finland ett eget program, Sustainable Travel Finland. Så heter även detta märke som företag som främjar hållbar turism kan få.

– Projektet har gett oss en bra grund för främjande av stora frågor, säger Mäkelä.

Projektets
slutseminarium ordnas den 28 januari 2022. Mer information: https://www.lyyti.fi/reg/kohtihiilineutraaliamatkailua
(på finska)

Mer information på projektets hemsida (på
finska).

Mer
information från projektchef
Anna Peltosaari, e-post: anna.peltosaari(at)hel.fi, tfn +358 40 5507 308.

Nyhets bild: Nöjesfältet
Särkänniemi i Tammerfors ska ta sin beräkning av koldioxidavtryck ännu längre.
Koldioxidutsläppen intresserar i synnerhet unga besökare. (IINEStudio)