Siirry suoraan sisältöön

Staden erbjuder energirenoveringsrådgivning för bostadsaktiebolag

Med energirenovering avses åtgärder som används för att förbättra en byggnads energieffektivitet eller ta i bruk förnybar energi. I ett bostadsaktiebolag kan en energirenovering innebära till exempel att man installerar ett system för tillvaratagande av värme, tar i bruk jordvärme eller förbättrar värmeisoleringen i samband med renovering av fasader eller fönster.

En energirenovering kan i bästa fall halvera bostadsaktiebolagets uppvärmningskostnader och på så sätt minska boendekostnaderna väsentligt. En energirenovering ger i allmänhet den största ekonomiska nyttan i höghus byggda innan 2000-talet.

”Många vet inte att man ofta kan genomföra en energirenovering utan att bolagsvederlaget behöver höjas i något skede på grund av renoveringen, utan inbesparingarna finansierar hela renoveringen. Lägre uppvärmningskostnader börjar med tiden ge inbesparingar, och bostadens värde ökar också”, säger teamchef Aleksi Heikkilä, som ansvarar för bostadsaktiebolagens energirådgivning.

Förra året grundades ett nytt team av energiexperter inom Helsingfors byggnadstillsyn, vars uppgift är att ge bostadsaktiebolag opartisk rådgivning inom främjande av energirenoveringar. Enligt teamchef Heikkilä kan man till exempel be en expert komma till bostadsaktiebolagets styrelsemöte för att diskutera vad bostadsaktiebolaget skulle kunna göra för att minska energiförbrukningen.

”Snabba metoder för att minska energiförbrukningen är till exempel att sänka inomhustemperaturen, kontrollera och byta ut tätningarna i fönstren och dörrarna samt minska vattenförbrukningen. De klart största besparingarna får man dock med en mer övergripande energirenovering”, säger Heikkilä.

Jordvärmebrunnar borras i rekordtakt

Teamet som erbjuder energirådgivning har sedan det skapades för ett och ett halvt år sedan kontaktats av över 350 bostadsaktiebolag. På basis av kontakterna är bostadsaktiebolagen för närvarande främst intresserade av jordvärme och i år har man beviljat en rekordmängd med tillstånd för borrning av jordvärme- eller energibrunnar till byggnadsentreprenörer i Helsingfors.

Jordvärmeprojekten främjar Helsingfors strävan efter att bli en koldioxidneutral stad och man har som avsikt att jordvärmen ska täcka 15 procent av Helsingfors uppvärmningsbehov senast år 2030. I slutet av år 2021 låg jordvärmens andel av Helsingfors uppvärmningsenergi på under två procent.

För att främja jordvärmerenoveringar beslutade Helsingfors stad tidigare i år att bostadsaktiebolag med vissa villkor kan placera jordvärmebrunnar i områden som staden äger, om utrymmet på bolagets egen tomt inte räcker till.

Putkia pinossa pihalla.

Rör som används vid jordvärmerenovering. © Helsingfors stad

Bostadsaktiebolagen har en avgörande roll i Helsingfors klimatarbete

Eftersom Helsingfors är väldigt höghusdominerat har bostadsaktiebolagens energieffektivitet och energirenoveringar stor betydelse för minskningen av Helsingfors och hela Finlands utsläpp samt för bekämpningen av klimatförändringen. Byggnadernas energiförbrukning är Finlands största källa till koldioxidutsläpp och en energirenovering är den största miljögärningen som ett husbolag kan göra.

För att Helsingfors ska uppnå sitt mål att bli koldioxidneutralt senast år 2030 borde hundratals energirenoveringar inledas i bostadsaktiebolag varje år. Den här hösten för staden en kampanj och uppmuntrar alla bostadsaktiebolag att ta reda på hurdana energibesparingsåtgärder som skulle gagna dem ekonomiskt.

Förbättrad energieffektivitet är också ett centralt mål för Helsingfors stads egna nybyggen och renoveringar. Byggnaderna i stadens ägo utgör en sjättedel av alla byggnader i Helsingfors.

Vill du utreda hur ditt bostadsaktiebolag skulle kunna spara på energikostnaderna?

Läs mer på hel.fi/energirenovering.

Nyhetens första bild: Huset i Tölö byggdes på 1930-talet och värms numera upp med jordvärme. © Jussi Rekiaro