Siirry suoraan sisältöön

Staden tacklar coronatidens brist på arbetskraft på många sätt – expertbanken fortsätter sin verksamhet, från Stadin AO kommer cirka 120 närvårdarstuderande för att stöda vårdarbetet

Helsingfors stad grundade våren 2020 en expertbank genom vilken redan drygt 2000 medarbetares arbetsinsats och kunskaper har kunnat utnyttjas där behovet varit som störst under coronakrisen. Expertbanken har hela tiden varit i funktion men på grund av den försämrade epidemisituationen görs igen fler överföringar än tidigare.

Behovet av arbetskraft har ökat på ett kritiskt sätt i synnerhet inom social- och hälsovårdsbranschen. Personer söks förutom till vårdarbete och till understödande uppgifter, som förknippas med det även till bland annat småbarnspedagogiken, till exempel som barnskötare och lekparksledare.

– Jag är stolt över att vår organisation och framför allt vår personalen är så flexibel. Det finns glädjande mycket sammanhållning, vilja att lära sig nytt och mod att ta sig an uppgifter där hjälp verkligen behövs, säger borgmästare Juhana Vartiainen.

Det är inte bara stadens egna medarbetare som genom expertbanken anlitats för att hjälpa till under krisen. Utöver dessa är dessutom pensionerade yrkesmänniskor i social- och hälsovårdsbranschen samt frivilla med och hjälper till. Till dessa ansluter sig denna vecka kommer och hjälper även cirka 120 närvårdarstuderande från Stadin AO, som är en yrkes- och vuxenläroanstalt.

– I denna utmanande coronasituation har samarbetet mellan Stadin AO och social- och hälsovårdssektorn varit både flexibelt och målinriktat. Samarbetet stöder ett arbetslivsinriktat lärande hos våra studerande och gör det möjligt att studierna framskrider på ett individuellt sätt. Lärarteamen och deras chefer har visat utmärkt effektivitet samt kreativ pedagogisk lösningsförmåga när de har kunnat stöda vårdarbetet, säger chefen för yrkesutbildning, ledande rektor Maria Sarkkinen.

Mia Keinänen, social- och hälsovårdssektorns personalplaneringschef, är nöjd med den snabbhet med vilken ärendet har kunnat skötas i denna krävande situation.
– Helsingfors sjukhus, seniorcenter och hemvården kartlade snabbt var studerandena kan placeras för att jobba och ge värdefull hjälp. Organiseringen kan på så vis genomföras med den snabbhet som situationenen kräver, och inskolning och handledning kan planeras redan innan studerandena kommer.

Hur fungerar stadens expertbank?

Under coronakrisen samordnas personalförflyttningarna mellan stadens sektorer av expertbanken som grundades i april 2020 för detta ändamål. Stadens chefer bedömer personalens arbetssituation och kommer överens om eventuella förflyttningar tillsammans med de berörda medarbetarnae. Samtidigt säkerställer man att alla är fullt sysselsatta och att arbetsinsatsen riktas till platser där behoven är som mest kritiska.

Arbetet i de tillfälliga uppgifter kan ta högst åtta veckor, om man inte skilt och i samtycke med den berörda medarbetaren kommer överens om en längre period. 

Medarbetare som flyttar till social- och hälsovården måste ha ett ordentligt vaccinationsskydd, det vill säga två coronavaccindoser och influensavaccinationen. Om influensavaccinationen saknas kan den ordnas snabbt via företagshälsovården.

Alla stadsanställda kan delta i expertbankens verksamhet genom att komma överens om det med sin chef. Andra yrkespersoner inom social- och hälsovårdsbranschen samt småbarnspedagogiken kan söka till lediga uppgifter via tjänsten helsinkirekry.fi eller bemanningsföretaget Seure.

Mer information
Helsingfors – aktuellt om coronaviruset
Stadin AO

Foto: Jefunne Gimpel