Siirry suoraan sisältöön

Stadens digitala språng möjliggör en smidigare vardag och mer personliga tjänster för Helsingforsborna

Helsingfors mål är att bli den stad i världen som bäst utnyttjar digitaliseringen. Det ambitiösa digitala språnget är dock inte möjligt utan en fungerande digital grund samt gemensamma plattformar och möjliggörare.

”Digitaliseringen förändrar världen mer än någonting annat och coronapandemin har bara ökat farten. På grund av corona har både behovet av och efterfrågan på digitala tjänster ökat kraftigt men staden måste satsa både mer och mer strategiskt och långsiktigt på digitaliseringen. Staden lade fokus på detta redan före pandemin, och stadens ambitiösa digitaliseringsprogram arbetar med detta som mål. I framtiden vill vi rikta stadens tjänster proaktivt.  Detta förutsätter en omfattande användning av analys och data samt en välfungerande digital grund för alla stadens tjänster”, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

Tjänsten hittar stadsbon

Helsingfors vill säkerställa att tjänsterna blir lättare att hitta och använda. Ibland är en tjänst som bäst när man inte alls behöver använda den, utan tjänstebehovet uppfylls automatiskt. Underlag för digitala tjänster som förutser tjänstebehov och är mer personliga än tidigare möjliggörs bland annat genom att under åren 2021–2022 förnya webbplatsen hel.fi, som samlar stadens webb- och ärendehanteringstjänster.

”Helsingfors stads olika enheter behöver en fungerande digital grund, gemensamma plattformar och verktyg samt högklassig data för utveckling av tjänsterna. Dessa faktorer gör att det går snabbare att uppnå stadens digitaliseringsmål och möjliggöra övergången till en stad som förutser tjänstebehovet”, berättar Helsingfors digitaliseringschef Mikko Rusama.

Målet är också att på ett kontrollerat sätt minska stadens stora antal appar, cirka 900 olika system. Ett mindre antal appar som är bättre än de nuvarande sparar på kostnaderna, gör det lättare att hitta tjänsterna och minskar datasäkerhetsrisken.

Helsingfors producerar världens mest använda och användbara stadsdata år 2025

Ett centralt mål är också verkställandet av stadens datastrategi, som leder till att tillgängligheten och användbarheten av stadsbornas data förbättras. Helsingfors mål är att producera världens mest användbara och använda stadsdata före år 2025. Samtidigt gör stadens gemensamma analysmiljö det möjligt att på ett förbättrat sätt utnyttja artificiell intelligens och maskininlärning i stadens tjänster.

Helsingfors utvecklar också stadens gemensamma data- och analysförvaltning och utnyttjar avancerad analys och maskinlärning. Av central betydelse är stadsgemensamma data- och analyslösningar – såsom stadens 3D-modell och Helsinki
Region Infoshare-tjänsten
– avancerad analys och maskininlärning. En centraliserad ledning av digitaliseringen gör det dessutom möjligt att skapa en bättre lägesbild av hela staden. Målet är att informationen i stadens lägesbild och prognosmodeller ska kunna utnyttjas på ett bättre sätt i stadens kontinuerliga strategiarbete och intressebevakning.

Målet är staden med en stark digital grund

Helsingfors stad förnyar också stadens tjänster för infrastruktur och grundläggande informationsteknik. Målet är att producera en fungerande och säker datakommunikation för staden, som kan möjliggöra nya innovativa tjänster. Den digitala grunden ger staden dessutom mer kostnadseffektiva kapacitetstjänster med bättre tillgänglighet. Den digitala grunden möjliggör också snabbt och enkelt stöd för stadens personal. Stadens personal får högklassiga verktyg som stöd i deras arbete, exempelvis moderna molnbaserade verktyg och tjänster.

I början av 2021 grundades en digitaliseringsenhet vid Helsingfors stadskansli. Enheten är en central del av stadens strategiavdelning och har som mål att säkerställa en smidigare vardag för Helsingforsborna genom att erbjuda dem tjänster på ett mer personligt och förutseende sätt. Målet är också att automatisera stadens tjänsteprocesser och skapa självbetjäningstjänster som är oberoende av tid och rum.

Mer information om digitaliseringen av Helsingfors: https://digi.hel.fi/svenska/