Siirry suoraan sisältöön

Stadsstyrelsen föreslår två nya naturskyddsområden i Degerö

Helsingfors stadsstyrelse beslutade vid sitt möte den 4 oktober att föreslå för NTM-centralen i Nyland att två nya naturskyddsområden inrättas. Både Kronbergsträskets och Stansviksåsens naturskyddsområden ligger i Kronberget i Degerö.

Kronbergsträsket är ett litet ödemarksträsk i den västra delen av Degerö. Området är värdefullt ur naturskydds- och landskapssynpunkt. Områdets skyddsgrunder är ödemarksträsket och dess artförekomster samt myrar med naturlig vattenhushållning och gamla skogar i naturlikt tillstånd kring träsket. Naturskyddsområdens yta är 2,97 hektar, varav träsket utgör cirka 0,37 hektar.

Stansviksåsens naturskyddsområde ligger i Kronberget i Degerö, på Stansviksudden på södra sidan av Stansviks herrgårdspark. Stansviksåsens skyddsgrunder är den geologiska formationen och den gamla talldominerade skogen. Dessutom är området en värdefull matplats för fladdermöss. Floravärden har också påträffats på strandängen. Stansviksåsens naturskyddsområde har en yta på 4,01 hektar. Dessutom omfattar skyddsområdet en smal remsa vatten på uddens västra strand.

Både Kronbergsträsket och Stansviksåsen är objekt i Helsingfors naturskyddsprogram 2015–2024. Stadens naturskyddsprogram genomförs genom inrättande av naturskyddsområden.

Stadsstyrelsen beslutade att ändra hyresvillkoren för Fastighets Ab Auroraborg

Stadsstyrelsen beslutade att ändra hyresvillkoren för Fastighets Ab Auroraborg. I beslutet om att inrätta Auroraborg, som godkändes av stadsfullmäktige 2001, föreskrevs att lägenheterna skulle hyras ut för en viss tid, men detta ska avstås från.

Hyreskontraktens tidsbundenhet avstås från eftersom tidsbundenheten avsevärt minskar intresset för företagets lägenheter redan i anmälningsskedet. Vid tidpunkten för inrättande av Auroraborg ansågs det att hyreskontraktens tidsbundenhet skulle ge flexibilitet i företagets verksamhet. Idag försvårar det för företaget att driva sin verksamhet och att förse Helsingforsbor med de boendetjänster som de vill ha och behöver, så det är motiverat att avstå från tidsbundenheten.

Fastighets Ab Auroraborg är ett fastighetsbolag som ägs av Helsingfors stad. Auroraborg har cirka 4 200 fritt finansierade hyreslägenheter på cirka 100 objekt runt om i Helsingfors och ett i Kyrkslätt. Många av företagets lägenheter hyrs ut som Helsingfors stads tjänstelägenheter.

Helsingfors stadsstrategi 2021–2025 går vidare till fullmäktige

Stadsstyrelsen godkände för sin del också Helsingfors stadsstrategi för åren 2021–2025. Strategin kommer att diskuteras av stadsfullmäktige redan vid dess möte den 6 oktober.

Stadsstyrelsen beslutade också att föreslå för stadsfullmäktige att Ville
Lehmuskoski
väljs till ny sektorchef för stadsmiljösektorn. Den tidigare sektorchefen Mikko Aho gick i pension i början av oktober.

Dessutom fattade stadsstyrelsen ett fortsatt beslut om att tillåta specialarrangemang för grundutbildningen. Beslutet är i kraft från den 10 oktober till den 9 november eller tills annat beslutats.

Foto: Sofie Jokinen