Siirry suoraan sisältöön

Stadsstyrelsen godkände ramen för förslaget till Helsingfors budget för år 2022

Helsingfors stadsstyrelse godkände på sitt sammanträde 23 augusti ramen och anvisningar för arbetet på budgeten för år 2022 och ekonomiplanen för åren 2022–2024. Stadsstyrelsen gav dessutom ett utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om statsunderstöd för den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader.

Stadsstyrelsen godkände anvisningar för arbetet på förslaget till budget och ekonomiplan 2022–2024 och helhetsramen för omkostnaderna på stadsnivån som ingår i anvisningarna, investeringsramen per budgetmoment och det preliminära investeringsprogrammet för åren 2022–2031.

Ramen för förslaget till budget för år 2022 grundar sig på en måttlig ökning i omkostnaderna och en finansiellt hållbar nivå för de totala investeringarna med tanke på verksamhetens och investeringarnas kassaflöde och ökningen i lånestocken.

Helhetsramen för driftsekonomins omkostnader på stadsnivån bestäms utgående från en beräkning av befolkningstillväxten, ökningen i kostnadsnivån och förbättringen i produktiviteten. Ökningen i omkostnaderna inriktas i synnerhet på basservicen, där befolkningstillväxten mest direkt ökar kostnaderna. I beredningen av budgeten för år 2022 har man dessutom beaktat de verksamheter som till följd av coronavirusepidemin utsätts för ett särskilt kostnadstryck under år 2022.

Nämnderna och direktionerna bereder sina förslag till budget för 2022 utgående från stadsstyrelsens beslut och godkänner dem före den 22 september.

Stadsstyrelsen gav utlåtande om utkastet till förordning om statsunderstöd för coronakostnader

Stadsstyrelsen godkände ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om utkastet till statsrådets förordning om statsunderstöd för den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader. I utlåtandet konstaterar stadsstyrelsen att utkastet inte motsvarar den riktlinje som regeringen ställde upp i 2020 års budgetmangling, om att kommunerna och samkommunerna ersätts till fullt belopp för alla kostnader i anslutning till covid-19-pandemin.

Stadsstyrelsen föreslår i sitt utlåtande att utkastet till statsrådets förordning ändras så att kommunerna och samkommunerna med understödet ersätts för kostnaderna för covid-19-pandemin enligt de faktiska kostnaderna. Alternativt bör förutsättningarna för beviljande av behovsprövat understöd ändras i utkastet till förordning så att man med understödet ersätter kostnaderna för skötseln av covid-19-pandemin till alla delar, även i fråga om andra än funktionsspecifika understödsposter och utan att höjningen av utdelningen av samfundsskatten, 2020 års coronakompensationer och statsandelssystemets statsandelsprocent beaktas.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här (på finska).