Siirry suoraan sisältöön

Utebelysningen och temperaturerna inomhus justeras – så här minskar staden energiförbrukningen

För vintersäsongen 2022–2023 förutspås olika störningar i elpriset och tillgången på el. Helsingfors förbereder sig med snabba och vid behov tillfälliga åtgärder för att få ned energiförbrukningen och -kostnaderna och för att kunna trygga tjänsterna. Minskad förbrukning eftersträvas i alla lokaler inom staden där detta är lämpligt genom att optimera temperaturerna och ventilationen. I idrottsanläggningar minskas energiförbrukningen med olika medel. Dessutom sparar staden energi från utebelysningen och system för uppvärmda gångvägar.

Staden påskyndar åtgärderna som baserar sig på tidigare fastställda riktlinjer för att anpassa elförbrukningen. Dessa åtgärder omfattar följande:

• Reglering av ventilationen i stadens egna lokaler och lokaler som används av hyresgäster i enlighet med byggnadernas användningstider och stadens anvisningar om ventilation.
• Minskad uppvärmning i stadens egna lokaler och lokaler som används av hyresgäster, inklusive anläggningar för inomhusidrott (exkl. simhallarnas bassängutrymmen), bibliotek, ungdomsgårdar, kulturcenter och museer (utom HAM och Helsingfors stadsmuseums samlingscentral, där temperaturen inte kan sänkas på grund av konstverken).
• Reglering av uppvärmningen och temperaturerna i tomma fastigheter och byggnader samt i fastigheter och byggnader som endast används på deltid.
• Tillhandahållande av rådgivning om energirenovering för stadsinvånarna.
• Tillhandahållande av utbildningsmaterial om energirenovering för stadens personal.
• Laddning av stadens elbilar nattetid.

I stadens lokaler kommer inomhustemperaturerna att sänkas till den nedre gränsen enligt de nationella riktvärdena, i regel till 20 grader. I vissa byggnader som används till exempel inom servicen för personer med funktionsnedsättning och äldre hålls en högre temperatur om 21–22 grader.

Temperaturerna i lokalerna kommer även i fortsättningen att vara enligt riktvärdena, men vi försöker göra oss av med överflödig uppvärmning. Också ventilationsaggregatens drifttider och effekter justeras mer exakt efter behoven. Vi säkerställer också att styrningen av belysningen och frostskyddet på takskägget i stadens byggnader fungerar korrekt. Vi försöker också minska samtidig uppvärmning och ventilation av byggnaderna. Vi fäster särskild uppmärksamhet vid energiförbrukningen hos de hustekniska systemen i tomma och sekundära lokaler.

Stadens team Energirenässans erbjuder bostadsaktiebolag kostnadsfri hjälp med energirenoveringar. Stadens personal i sin tur får av teamet energispartips och anvisningar om energisparåtgärder.

Belysningsnivån i parker och på gator sänks

Stadens minskar utebelysningens energiförbrukning från början av november. Belysningsnivån i parker och på gator sänks på de ställen där det finns fjärrstyrd belysning med LED-lampor. Belysningsnivån sänks ytterligare under de timmar då elförbrukningen är som störst. Också belysningen på motionsleder minskas klockan 23–6. Belysningen på motionslederna minskas i etapper, eftersom genomförandet av justeringen kräver delvis omfattande ändringsarbeten på kopplingarna i belysningsnätet.

Allmänna platser kommer endast att ha julbelysning från julgatans invigning till trettondagshelgen. Största delen av julbelysningen, till exempel julbelysningen på Alexandersgatan, får emellertid sin el från fastigheterna, så för deras del fattas beslut om åtgärderna av fastighetsägarna.

På de allmänna platserna i Helsingfors används energi också för att hålla vissa gångvägar isfria. I fortsättningen kommer de fjärrstyrda uppvärmningssystemen på trappor att stängas av när timpriset på el är högt och det enligt väderleksprognosen inte ska komma snö. Uppvärmningen i trappor, för vilka det finns en alternativ rutt, kopplas bort och stängs av för vintern. Uppvärmningssystemet på Alexandersgatan kommer att hållas igång, men dess användning regleras för att spara energi. Också havsvattenpumpen i Tölöviken kommer att stängas av för vintern.

Också idrottsanläggningarna sparar energi

Stadens idrottsplatser förbereder sig på energisituationen med följande åtgärder:

• Simhallarnas bastur är inte på samtidigt och ångbastun i Östra centrum stängs tills vidare.
• Väderförhållandena beaktas mer än förut i uppvärmningen av konstgräsplanerna.
• Konstisbanorna börjar frysas när väderförhållandena är gynnsamma för detta (utom Braheplan och Åggelby konstisbana som öppnas som vanligt).

I de simhallar som ingår i Helsingfors stads idrottstjänster, det vill säga Östra centrums, Jakobacka, Britas och Georgsgatans simhallar, begränsas användningen av bastur så att inte alla bastur är i bruk samtidigt. Dessutom stängs ångbastun i Östra centrum tills vidare. I Urheiluhallit Oy:s simhallar begränsas likaså basturnas öppettider på vardagar före klockan 16 i de simhallar som har flera bastur. Detta gäller Backasbrinkens, Nordsjö, Tölö och Helsingegatans simhallar. Trots begränsningarna uppmuntrar staden invånarna till att använda simhallarnas bastur i stället för bastun i hemmet.

På anläggningarna för utomhusidrott minskas uppvärmningen av konstgräsplanerna. Uppvärmningssäsongen kortas ned i enlighet med väderförhållandena. Idag är gränsen för uppvärmning tio minusgrader, men under den kommande vintern kommer gränsen att sänkas till fem minusgrader. Uppvärmningen av planerna kommer alltså att stängas av om temperaturen ligger på fem minusgrader eller lägre. Situationen ses över under vintersäsongen om träningsförhållandena blir alltför svåra.

Frysningen av konstisbanorna i Helsingfors i sin tur inleds när medeltemperaturen under dygnet är under två grader. Tidigare inleddes frysningen när medeltemperaturen sjönk under fem grader. Om temperaturen håller sig på över två grader under vintern kommer konstisbanorna att frysas från mitten av december till i slutet av februari 2023. Konstisbanan på Braheplan och Åggelby konstisbana kommer emellertid att frysas enligt den vanliga tidsplanen, om väderförhållandena tillåter, med andra ord från mitten av november till mitten av mars.

Staden informerar om energifrågor från 10.10.2022 på hel.fi/energia.

Helsingfors stad är med i Motivas kampanj Snäppet svalare som startar idag när den nationella Energisparveckan börjar.

Foto: Virpi Peltola

Mer info:
Energirenoveringar
Uppföljning av åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors
Kampanjen Snäppet svalare
Utnyttja Helens energispartips
Frågor och svar om elbrist – Fingrid