Siirry suoraan sisältöön

Verkställandet av Helsingfors stadsstrategi i full gång

De viktigaste framgångarna, utmaningarna och effekterna av stadsstrategin Läge för tillväxt 2021–2025 följs regelbundet upp i Helsingfors stads ledningsgrupp och som en del av uppföljningen av stadens ekonomi och verksamhet. Utöver analysen baserad på den kvalitativa rapporteringen och sektorernas och affärsverkens rapportering granskas genomförandet av strategin med numeriska strategimätare, som nu har publicerats på webbplatsen hel.fi (på finska, kommer att publiceras på svenska senare).

I och med publiceringen av mätarna är nu också den första sammanfattningen av de framgångar och utmaningar inom strategins fokusområden som hittills identifierats tillgänglig.

Framgångar i flera mål

Stadsstrategin innehåller 13 fokusområden. I flera mål har man uppnått framgångar och med andra mål har arbetet än så länge bara påbörjats.

Inom fokusområdena har bland annat följande framgångar uppnåtts:

Världens bästa och mest jämlika plats för inlärning

 • Digitaliseringen av mottagandet av platserna inom förskoleundervisningen utvidgades från pilotfasen till hela åldersgruppen och avgiftsfriheten för läromaterial och datorer för de studerande på andra stadiet har genomförts.

Ambitiöst klimatansvar och naturskydd

 • Helsingfors listades i april 2022 bland de 100 städer inom EU som strävar efter koldioxidneutralitet.

Konst och kultur gör gott

 • Den uppdaterade versionen av Helsingfors åtgärdsprogram för turism och evenemang har färdigställts. Dansens hus, som staden understöder, har öppnats och dessutom har Spåramuseet, som stadsmuseet förvaltar, invigts efter förnyelsen.

Likvärdiga och internationella Helsingfors

 • Talarforumet för invandrarungdomar, MakeSomeNoise, som utvecklats av ungdomstjänsterna i Helsingfors har utvidgats till en riksomfattande verksamhetsmodell.

Helsingfors värnar om stadsdelarnas karaktär och trygghet

 • Kalkylmodellen för indexet för positiv diskriminering av unga uppdaterades under början av 2022.

En funktionell och vacker stad

 • Bostadsbyggandet har trots utmaningar hållit sig på den önskade nivån under början av året.

Smarta trafiklösningar utgör grunden för en smidig vardag

 • Verkställandet av intelligenta trafiklösningar framskrider enligt plan i fråga om spårvägstrafiken och ljusstyrningen av gång- och cykeltrafiken.

Helsingforsarnas hälsa och välfärd blir bättre

 • Coronapandemin har orsakat utmaningar inte bara i fråga om invånarnas och elevernas välbefinnande, utan också i arbetshälsan hos stadens personal och tillgången till personal. För att tackla detta har staden börjat använda ett separat anslag för återhämtningen från coronapandemin runtom i stadsorganisationen.

En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt

 • Flera åtgärder som syftar på förbättring av produktiviteten har kommit igång och utvecklingsåtgärderna som stöder anpassningen av investeringsprogrammet och stadsstrategins ekonomiska ram har definierats.

Ett Helsingfors som är attraktivt för personalen

 • För att förbättra tillgången till personal har man testat nya verksamhetsmodeller, bland annat modellen för vikarier inom småbarnspedagogikens snabba hjälp och en ny inskolningsmodell. I rekryteringen, introduktionen och tidig coachning av nya chefer har man infört en ny verksamhetsmodell, Lyckad start för chefer.

Smarta Helsingfors leds med data och digitala underlag

 • Styrningen av den grundläggande utbildningen och boendekommunens ansvar för styrningen har centraliserats till Navigatorn Helsingfors. För eleverna har man dessutom ordnat kostnadsfria datorer och utbudet av förskoleplatser har digitaliserats.

Helsingfors är attraktivt för proffs och företag

 • Sysselsättningen i staden har utvecklats gynnsamt efter coronapandemin, men framför allt långtidsarbetslösheten är fortfarande hög.

Nationell intressebevakning och internationellt samarbete i utvecklingen av Helsingfors Nationell intressebevakning och internationellt samarbete i utvecklingen av Helsingfors

 • Rysslands anfallskrig mot Ukraina har avsevärt påverkat det internationella samarbetet. Samarbetet med huvudstäderna i de nordiska länderna och Baltikum har intensifierats.

Coronasituationen och kriget i Ukraina påverkar

Coronapandemin och återhämtningen från den samt Rysslands anfallskrig mot Ukraina påverkar främjandet av vissa strategimål.

Till följd av coronan har till exempel efterfrågan på stadens kultur- och fritidstjänster inte återgått till nivån före coronapandemin under strategiperiodens första granskningsperiod. Coronapandemin har också orsakat utmaningar i invånarnas och elevernas välbefinnande.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina återspeglas bland annat så att befolkningsskyddet och beredskapen har fått den viktigaste rollen. Krigets effekter kan i fortsättningen också orsaka en betydlig osäkerhet i hela byggbranschen och i intresset för Helsingfors som investeringsobjekt.

Bild: Jussi Hellstén