Siirry suoraan sisältöön

Äldres rörlighet i centrum för stadens välfärdsarbete 2021–2023


Rörlighet är särskilt viktigt med tanke på hälsan och funktionsförmågan när vi blir äldre. Undersökningar visar dock att de flesta äldre inte rör sig tillräckligt med tanke på sin hälsa. Helsingfors stad har identifierat att det behövs ett betydligt mer omfattande tillvägagångssätt än konditionsträning för att öka rörligheten och förbättra rörlighetsmöjligheterna för äldre.

År 2021 lyftes äldre personers rörlighet fram som stadens gemensamma budgetmål för främjande av välfärd och hälsa, och stadens gemensamma mål fortsatte också 2022 och 2023. Varje sektor i staden deltar i främjandet av äldre personers rörlighet. Målet för samarbetet är att avlägsna hinder för vardagsmotion för de äldre, och de viktigaste är miljöns otillgänglighet, åtkomst till tjänster, utmaningar vid rörelse, och även ensamhet och brist på socialt stöd. En betydande del av de äldre hittar inte smidigt information om befintliga tjänster till stöd för sitt välbefinnande.

Efter 2021 har sektorerna vidtagit tiotals åtgärder för att främja äldre personers rörlighet. Konkreta exempel på åtgärder är bland annat att stadsmiljösektorn har ökat antalet gatu- och parkbänkar med över 400 stycken, att gång- och cykelförhållandena har förbättrats och att vinterunderhållet har effektiviserats.

Inom social- och hälsovårdssektorn har användningen av rörlighetsavtalet utvidgats till att omfatta alla sjukhus-, vård- och rehabiliteringstjänster, och användningsgraden är sammanlagt över 70 procent. Samtal och rådgivning om rörlighet har utökats i Seniorinfo och distanstjänster som aktiverar rörlighet har producerats i stor omfattning inom social- och hälsovårdssektorn samt kultur- och fritidssektorn. Dans- och motionskurser för äldre har ordnats i finska Arbetarinstitutet och Arbis och deras antal ökas 2023.

År 2021 och 2022 har tiotals organisationer och föreningar fått sammanlagt 3,4 miljoner euro i understöd, och understöden har riktats till verksamhet som främjar rörlighet och kultur för äldre helsingforsare. Kommunikationskampanjen Låt vardagen aktivera dig 2021 nådde uppskattningsvis 100 000 helsingforsare.

Till biblioteken har producerats 30 motionsryggsäckar för seniorer till utlåning, och flera tiotals kamrathandledare har utbildats för äldre. Den handledda motionen för äldre har utvecklats i samarbete med idrottstjänsterna, servicecentralerna, finska Arbetarinstitutet och Urheiluhallit Oy från och med 2021.

Webbsidan Kultur och fritid för äldre har publicerats i början av 2023 för att underlätta tillgången till information om stadens olika fritidstjänster.

Det är nödvändigt att fortsätta arbetet för att förbättra äldre personers möjligheter att röra sig över sektorsgränserna.