Siirry suoraan sisältöön

Att trygga de mänskliga rättigheterna och arbetsrätten är utgångspunkten för Servicecentralen Helsingfors upphandling av arbetskläder

För Servicecentralen Helsingfors upphandlingar ställs ansvarsmål som är ambitiösa även ur internationellt perspektiv. Särskilt stor vikt får ansvarsmålen i upphandlingar med potentiellt stora konsekvenser för miljön och samhället. 

En sådan upphandling är upphandlingen av arbetskläder som Servicecentralen Helsingfors har konkurrensutsatt. Värdet på upphandlingen är stort, över 600 000 euro. Den omfattar ett brett utbud av arbetskläder för över 1 200 anställda runt om i Helsingfors för arbetsuppgifter där man till exempel på grund av hygienskäl måste ha särskilda arbetskläder. Kläderna går till Servicecentralens personal inom måltids- och städningstjänsterna i daghem, skolor och inom vård samt till personalen inom telefon- och välbefinnandetjänster och receptionstjänster.

Utvecklingschef Elina Tarkkonen berättar  videon vilka ansvarsmål som betonades i Servicecentralen Helsingfors upphandling av arbetskläder.

Servicecentralen Helsingfors är Helsingfors stads partner och bedriver sin verksamhet vid stadens verksamhetsställen samt bidrar varje dag till 100 000 måltider i Helsingfors. Dessutom utvecklar och producerar Servicecentralen renlighetstjänster och telefon- och välbefinnandetjänster samt stöder boende i hemmet med mångsidiga tekniska lösningar.

– Helsingfors stads klimat- och ansvarsmål är en väsentlig del också i våra upphandlingar. Vi har förstås förbundit oss till Helsingfors upphandlingsstrategi, säger Tarkkonen.  

 Betoning på att säkerställa det sociala ansvaret

Redan i samband med upphandlingens konsekvensbedömning framgick det mycket snabbt att inom textilindustrin betonas vid sidan om miljöansvaret det sociala ansvaret. Särskilt viktigt ansågs strävan efter att säkerställa förverkligandet av de mänskliga rättigheterna och arbetsrätten i den långa produktionskedjan. För att öka den lokala sysselsättningen ville man utnyttja sysselsättningsvillkoret som beaktades i upphandlingen. 

För att minimera textilindustrins miljökonsekvenser prioriterades skadliga ämnen högst.  

– Vad gäller miljöansvaret tog vi bland annat skadliga ämnen, återvinning och återanvändning, förnybar energi, energieffektivitet och vattenförbrukning i beaktande, säger Tarkkonen. 

– För oss som förbereder upphandlingen är det naturligtvis viktigt att de som använder arbetskläderna är nöjda med dem. Att delaktiggöra användarna redan i upphandlingsprocessen är en stor del av förverkligandet av det sociala ansvaret, påpekar Tarkkonen.

Förståelse av marknadsläget och samutveckling är viktigt

De ansvarskriterier som användes påverkade valet av slutgiltiga avtalspartner men de verkar inte ha påverkat kostnaderna. Till det goda slutresultatet bidrog en grundlig förberedning av upphandlingen och en noggrann och proaktiv kartläggning av marknadsläget. 

– Överhuvudtaget ser jag som en viktig framgång för denna upphandling att dialogen om ansvars- och klimatåtgärder inom branschen ökade under avtalsperioden. Med hjälp av upphandlingen kunde dessutom stadens och Servicecentralen Helsingfors kravnivå gällande ansvaret kommuniceras till marknaden. 

Servicecentralen Helsingfors bedriver intensiv avtalsuppföljning för att verifiera att upphandlingens ansvarskriterier efterlevs. Det är viktigt att fortsätta dialogen så att ansvarsfrågor kan beaktas ännu mer i kommande upphandlingar. 

Videoserien om offentliga upphandlingar
konkretiserar förverkligandet av Helsingfors ansvarsmål i stadens olika
upphandlingar. Serien kompletteras då och då. 

 Läs mer: 

Hållbara Helsingfors 

Helsingfors stadsstrategi 

Servicecentralen Helsingfors deltog med sin upphandling av arbetskläder i den internationella tävlingen för ansvarsfulla
upphandlingar  

Bild: Maija Astikainen, Servicecentralen Helsingfors.