Siirry suoraan sisältöön

Miljörapport 2021: Ny fart i Helsingfors klimat- och miljöarbete av den nya strategin

Hösten 2021 fick Helsingfors en ny stadsstrategi, vars mål är hållbar tillväxt i harmoni med ekologiska randvillkor. I strategin förbinder sig staden ännu starkare till klimat- och miljöarbetet. 

”År 2021 var betydelsefullt för Helsingfors klimat och miljö. Vi fattade beslut om en ny stadsstrategi, som stramar åt våra mål gällande koldioxidneutralitet, ställer ambitiöst upp riktlinjer för tryggande av naturens mångfald och kräver att vi är ännu mer lyhörda för anpassning av bostadsbyggande och naturvärden. I strategin tidigarelade Helsingfors målet med koldioxidneutralitet från 2035 till 2030. Dessutom innehåller den nya stadsstrategin riktlinjer om att man sätter upp ett mål om nollutsläpp av koldioxid koldioxidnollmål  för 2040 för staden. Besluten som vi fattar under denna mandatperiod har en avgörande betydelse för uppnåendet av de målen”, berättar biträdande borgmästare för stadsmiljön Anni Sinnemäki. 

Åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors uppdateras för att motsvara målet med koldioxidneutralitet till 2030. I programmet ligger fokus med tanke på uppnåendet av utsläppsmålet på mer verkningsfulla åtgärder inom byggande, trafik och energilösningar. 

Under 2021 höll sig Helsingfors utsläpp av växthusgaser på samma nivå som föregående år. Även om utsläppen för andra sektorer i regel minskade, ökade fjärrvärmens utsläpp. Ökningen av utsläpp förklaras huvudsakligen av Helen Ab:s bränslefördelning. Naturgasens relativa andel minskade och stenkolets och oljans andelar ökade. Jämfört med 1990 var de totala utsläppen i Helsingfors omkring 33 procent lägre. 

År 2021 beslutade Helen att stänga kraftverket på Hanaholmen och avsluta produktionen senast våren 2023 samt sluta förbränna stenkol på Sundholmens kraftverk våren 2024. I led med dessa beslut slutar Helen använda stenkol mer än fem år tidigare än vad som ursprungligen planerades. 

Nytt åtgärdsprogram för tryggande av naturens mångfald 

Ett av de centrala målen i strategin är att harmonisera naturvärden och stadens tillväxt. Verksamhetsprogram för att trygga naturens mångfald i Helsingfors (LUMO-programmet) godkändes för 2021–2028. 

”Ett av de centrala målen i LUMO-programmet är att stärka hänsynstagandet av naturens mångfald i all verksamhet i staden. I slutet av 2021 hade 66 procent av programmets åtgärder redan startats”, berättar miljödirektör Esa Nikunen. 

NTM-centralen grundade 2021 tre nya naturskyddsområden i Helsingfors och de är alla fågelkobbar: Långören och Tigrund samt den på Drumsö-Sällskapets initiativ grundade Yttre Hatten. Dessutom grundade staten på sin mark i Helsingforsområdet två naturskyddsområden, som är Skanslandet och Kapellviken. 

Naturskyddsområdena täckte 2021 3,8 procent av den totala markarealen i Helsingfors. Andelen ökade med 0,6 procent jämfört med föregående år. 

Effekterna av corona syntes ännu i trafiken 

Under 2021 ökade andelen motorfordonstrafik jämfört med föregående år, men den var ändå mindre än under tiden före coronaepidemin, hösten 2019. Även passagerarantalet inom kollektivtrafiken var lägre jämfört med tiden före pandemin. 

I takt med att befolkningsmängden i Helsingfors ökar och markanvändningen blir tätare, är det allt viktigare att människor hittar till alternativa transportformer. I renoveringen som blev klar 2021 byggdes Tavastvägen om till en gata i första hand avsedd för gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik. Förnyelsen förbättrar säkerheten för cykling och gång, gör kollektivtrafiken smidigare och luftkvaliteten i området bättre. 

Under 2021 ökade antalet elbilar betydligt jämfört med föregående år. Antalet laddningsbara bilar av alla bilar i trafikbruk var cirka 8,4 procent, då motsvarande antal 2020 var 3,4 procent. 

Miljöinvesteringar ökade med närmare en tredjedel jämfört med föregående år 

Staden gjorde miljöinvesteringar för totalt 210,4 miljoner euro, vilket är 27,8 procent av stadens samtliga investeringar i anläggningstillgångar. Miljöinvesteringarna ökade med 29,6 procent jämfört med föregående år De största investeringarna anknöt till främjandet av klimat- och miljövänliga trafikformer, bland annat HST:s investeringar i kollektivtrafiken (85,5 %) samt sanering av förorenad mark (7,3 %). 

Helsingfors stads miljökostnader var i fjol 77,7 miljoner euro. De största utgiftsposterna hänförde sig till främjande av klimat- och miljövänliga transporter (26,6 %) samt områdenas renhållning och avfallshantering (26 %) 

Helsingfors stadsfullmäktige behandlade miljörapporten på sitt sammanträde den 15 juni 2022. 

Länkar: