Siirry suoraan sisältöön

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för Kådvägen i Malmgård – området får 1 300 nya invånare

Helsingfors stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde den 5 oktober detaljplanen och detaljplaneändringen för Kådvägen som ligger i Norra Helsingfors i Malmgård. Detaljplanelösningen gör det möjligt att bygga ett nytt klimatsmart bostadsområde i nordvästra delen av Malmgård. Antalet invånare ökar med cirka 1 300.

Detaljplanelösningen gäller kvartersområdet vid Kådvägen i Malmgård, där det för tillfället finns undervisningslokaler och hallbyggnader som ägs av Stiftelsen för yrkesfrämjande AEL sr. Enligt detaljplanelösningen ska de skol- och hallbyggnader rivas som är i dåligt skick och som används lite. Utbildningscentrets gamla huvudbyggnad bevaras och ny användning för det gamla tryckeriet undersöks.

Detaljplanelösningen gör det möjligt att bygga nya bostadshus, en ny skolbyggnad, affärslokaler och en offentlig park. Dessutom har man utrett möjligheterna att placera en lokal energiproducerande anläggning (ett biogasverk) vid en av parkeringsanläggningarna. I korsningen mellan Flarnvägen och Gårdsskogsvägen har en tomt reserverats  för en ny skolbyggnad.

Enligt detaljplanebestämmelserna ska förnybar energi för uppvärmning produceras i kvartersområdet för flervåningshus eller så ska husen ansluta sig till det klimatneutrala närenerginät som planerats i området. Dessutom ska solenergi produceras på tomterna.

Som grund för planeringen användes vinnarförslaget från en arkitekturtävling som avgjordes 2017.

Arrendeprinciper för bostadstomter

Stadsfullmäktige fastställde dessutom arrendeprinciperna för bostadstomter med arrendeavtal som löper ut 2023 och 2024. Arrendeavtal som ska förnyas finns i stadsdelarna Majstad (11 st), Gumtäkt (10 st), Kottby (22 st), Forsby (10 st), Grindbacka i Åggelby (1 st), Dammen i Åggelby (1 st), Östra Baggböle (1 st) och Sockenbacka (2 st).

Till största delen är tomterna i avtalen som förnyas  egnahemshustomter och parhustomter. Dessutom kommer arrendeavtalen för tomter för flervåningshus att förnyas.

När de gamla arrendeavtalen från 1950-talet löper ut fastställs det nya arrendet till en nivå som i rimlig mån reflekterar aktuell prissättning. Arrendetiden i de nya arrendeavtalen är ungefär 50 år.

Stadsfullmäktige diskuterade fullmäktigemotioner

 

Stadsfullmäktige behandlade dessutom motioner väckta av ledamöter och en gruppmotion av Vänsterförbundets fullmäktigegrupp. Gruppmotionen av Vänsterförbundet gällde ett omfattande åtgärdsprogram för att avhjälpa stadens personalbrist.

Stadsfullmäktiges alla beslut från sammanträdet kan läsas på sidan
med beslutsmeddelanden
(på finska). 
Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här

Illustration: INARO