Siirry suoraan sisältöön

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Helsingfors stads webbplats Hållbara Helsingfors. Webbplatsens adress är https://kestavyys.hel.fi/se/framsida/.

Stadens mål

När det gäller tillgänglighet till digitala tjänster har Helsingfors stad som mål att uppnå minst nivå AA eller bättre enligt WCAG-anvisningarna, om det är rimligt.

Fullgörandestatus

Denna webbplats uppfyller lagstadgade kritiska tillgänglighetskrav enligt nivå AA i WCAG 2.1 med följande observerade brister.

Icke-tillgängligt innehåll

Innehållet nedan uppfyller ännu inte alla tillgänglighetskrav som ställs i lagen.

Upptäckta brister

På webbplatsen finns grafer vars information inte finns i tillgänglig form (WCAG 2.1: 1.4.5 Text i form av bild)

På webbplatsen finns flera länkar, vars länktexter är otydliga (”Läs mer” )(WCAG 2.1: 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget))

På webbplatsen finns länkar som öppnar en ny flik eller PDF-fil utan förvarning (WCAG 2.1: 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)).

På webbplatsen finns information i Power BI-diagram som är svåra att läsa med skärmläsaren (WCAG 2.1: 1.1.1 Innehåll som inte är text, 1.3.1 Information och relationer)

Rättning av brister

Bristerna ska rättas under 2023.

Åtkomst till uppgifter i tillgänglig form

Innehåll som inte är åtkomligt på grund av nämnda brister kan begäras från webbplatsens administratör.
Stadskansliet, Kommunikationsavdelningen, extern kommunikation, city.helsinki@hel.fi

Utarbetande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande upprättades 21.02.2022.

Bedömning av tillgänglighet

Vid bedömning av tillgänglighet har vi följt Helsingfors stads arbetsbeskrivning och metoder som strävar efter att säkerställa webbplatsens tillgänglighet i alla skeden under arbetet.

Tillgängligheten har kontrollerats genom revision av en extern expert samt genom egen utvärdering.

Tillgängligheten har kontrollerats med hjälp av automatisk tillgänglighetskontroll samt manuell kontroll av webbplatsen och innehållet.

Missförhållanden som bedömningsverktygen rapporterat har kontrollerats och vid behov korrigerats.

Den externa expertrevisionen har utförts av Unicus Oy.

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsens tillgänglighet sköts genom kontinuerlig tillsyn när tekniken eller innehållet förändras samt genom granskning med regelbundna intervall. Detta utlåtande uppdateras i samband med ändringar av webbplatsen samt granskningar av tillgängligheten.

Återkoppling och kontaktuppgifter

För webbplatsens tillgänglighet ansvarar: Stadskansliet, kommunikationsavdelningen, extern kommunikation, city.helsinki@hel.fi

Anmälan om otillgängligt innehåll

Om användaren upplever att kraven för tillgänglighet ändå inte uppfylls, kan detta anmälas per e-post till helsinki.palaute@hel.fi eller med responsblanketten på www.hel.fi/palaute.

Begäran om uppgifter i tillgänglig form

Om användaren inte upplever sig få webbplatsens innehåll i tillgänglig form, kan användaren begära denna information per e-post helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformulär på www.hel.fi/palaute. Vår strävan är att svara på förfrågan inom rimlig tid.

Rättsskydd för tillgänglighet, Verkställighetsförfarande

Om en person upplever att hen inte får svar på sin anmälan eller förfrågan, eller om svaret inte är tillfredsställande, kan ärendet anmälas till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus@avi.fi
Telefonväxel: 0295 016 000
Öppet mån.–fre. kl. 8.00–16.15

Helsingfors stad och tillgänglighet

Staden främjar tillgängligheten till digitala tjänster genom att förenhetliga publiceringsarbetet och ordna utbildning om tillgänglighet för sin personal.

Tillgänglighetsnivån för webbplatser följs upp kontinuerligt när webbplatserna underhålls. Observerade brister åtgärdas omedelbart. Strävan är att genomföra nödvändiga ändringar så snabbt som möjligt.

Personer med funktionsnedsättning och användare av tekniska hjälpmedel
Staden erbjuder rådgivning och stöd för personer med funktionsnedsättning och hjälpmedelsanvändare. Stöd kan fås på de rådgivningssidor som anges på stadens webbplats och på telefonrådgivningen.

Godkännande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har godkänts 22.2.2022
Stadskansliet, kommunikationsavdelningen, extern kommunikation
city.helsinki@hel.fi
Helsingfors stad